velikost textu

Nájem bytu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nájem bytu
Název v angličtině:
Lease of an apartment
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Nikola Mazáčová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
129617
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
31. 3. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nájemní smlouva Nájemce Pronajímatel
Klíčová slova v angličtině:
Rental agreement Tenant Lessor
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce je tematicky zaměřena na otázky nájmu bytu jakožto nejčastějšího způsobu uspokojování lidské bytové potřeby. Práce se zabývá aktuální právní úpravou nájmu bytu s ohledem na poslední významnou novelu, kterou přinesl zákon č. 132/2011 Sb., relevantní judikaturou převážně Nejvyššího soudu České republiky, která je v této oblasti právní úpravy zcela stěžejní a v neposlední řadě také stručným srovnáním dílčích otázek s právní úpravou, kterou přinese zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník účinný od 1.1.2014. Práce je členěna na obecnou část zahrnující výklad obecných pojmů jako byt, příslušenství bytu, kategorie bytů, pojednání o nájmu jako obecném institutu, a dále zvláštní část věnující se nájmu bytu a jeho aspektům, jako jsou např. vznik nájmu, náležitosti nájemní smlouvy, práva a povinnosti smluvních stran nájemní smlouvy, opravy a úpravy v bytě, zánik nájmu, společný nájem, přechod nájmu atd. Odkazy na právní úpravu dle nového občanského zákoníku jsou uváděny v průběhu celého textu rigorózní práce.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis is specialized in the lease of an apartment as the most frequent way of satisfying of human requirement of housing. The thesis deals with actual legal regulation in view of the last important amendment made by the Act No 132/2011, Coll., relevant practise of courts, especially Supreme Court of Czech Republic, which is absolutely crucial in this field of legislation and last but not least short comparison with legal regulation to be brought by Act 89/2012, Coll., the Civil Code effective as of 1 January 2014. This thesis is divided on the basic part including general aspects of a residential lease, i.e. definitions of the term “apartment”, specific categories of apartments, appurtenances and fixtures of apartments and the lease in general, and the special part deals specifically with the residential lease, especially with the rental agreement, the definition of rights and obligations of contracting parties, repairs and modifications of an apartment, termination of the lease, common lease, changes in the rental relationship etc. Anotations to the legal regulation to be brought by new civil code are mentioned during the whole text of the thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Nikola Mazáčová 1.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Nikola Mazáčová 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Nikola Mazáčová 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 30 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 135 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 158 kB