velikost textu

Následky vadných právních úkonů v soukromém právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Následky vadných právních úkonů v soukromém právu
Název v angličtině:
Consequences of the Defective Legal Acts in Private Law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Kateřina Bičovská
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
129614
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
31. 3. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Právní úkon Vady právních úkonů Neplatnost právních úkonů
Klíčová slova v angličtině:
Legal act Defects of legal acts Nullity of legal acts
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce Rigorózní práce rozebírá následky vadných právních úkonů v soukromém právu, jakožto velmi aktuální téma, a to nejen ve světle změn, které přinese nový občanský zákoník s účinností od 1. ledna 2014. Především práce zkoumá pojetí „vady“ právního úkonu, resp. jaké jednání vlastně onu právně relevantní vadu představuje, a to jak v rámci občanského práva, tak i podle dalších stěžejních právních předpisů soukromého práva, tj. obchodního zákoníku, zákoníku práce, zákonu o rodině a zákona o registrovaném partnerství. Dále se práce zabývá otázkou, jakým následkem bude předmětná vada stižená. Konkrétně je v úvodu rigorózní práce provedena analýza samotného právního úkonu a zrcadlově pojednáno o právním jednání podle nového občanského zákoníku. Dále jsou rozebrány následky vadných právních úkonů podle občanského zákoníku a dalších soukromoprávních právních předpisů (tj. podle obchodního zákoníku, zákoníku práce, zákona o rodině a zákona o registrovaném partnerství), jakož i podle nového občanského zákoníku. Popsány jsou rovněž vybrané následky vadných právních jednání podle francouzského občanského zákoníku (Code Civil). V závěru sumarizovány jednotlivé závěry zkoumání zvlášť pro srovnání následků vadných právních úkonů v občanském právu, pro meziodvětvové srovnání a konečně i pro srovnání české a francouzské právní úpravy následků vad právních úkonů.
Abstract v angličtině:
Abstract in English The thesis analyses the consequences of the defective legal acts in the private law, as an issue of interest especially in the light of the new changes to be introduced by the New Civil Code in effect as of 1 January 2014. Above all, the thesis analyses the conception of the „defect“ of the legal act, i.e, what constitutes the defect within the terms of the law, in the civil law and in other main private laws, such as commercial law, labour law and family law. Further, the thesis deals with the question by which consequences shall be the said defect penalized. In particular, the introductory part of the thesis contains an analysis of the legal act under the current Civil Code as well as under the New Civil Code. The next in line is review of the consequences of the defective legal acts under Civil Code, Commercial Code, Labour Code, Family Law and New Civil Code. The selected consequences of the defective legal acts under French Civil Code are also covered by the thesis. Finally, the outcomes of the analysis are summarized and interpreted.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Kateřina Bičovská 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Kateřina Bičovská 22 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Kateřina Bičovská 4 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 165 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 163 kB