velikost textu

Skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Název v angličtině:
Termination of Employment by the Employer
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Radek Salajka
Vedoucí:
prof. JUDr. Petr Tröster, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Id práce:
129532
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 10. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pracovní poměr, skončení pracovního poměru, výpověď
Klíčová slova v angličtině:
Employment relationship, termination of employment, employment termination notice
Abstrakt:
Abstrakt Tématem této rigorózní práce je „Skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele“. V rámci této práce jsou vysvětleny základní pojmy související s řešenou problematikou, zejména pak pojmy „pracovní poměr“ a „skončení pracovního poměru“, jakož i historický vývoj řešené problematiky. V dalších pasážích se pak práce zaměřuje na jednotlivé způsoby skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Kromě institutů výpovědi ze strany zaměstnavatele, okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele a zrušení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnavatele, je rozebrána také dohoda o skončení pracovního poměru. Své místo v této práci zaujímají rovněž další instituty související se skončením pracovního poměru, například odstupné či konkurenční doložka. Značná pozornost je pak věnována náhledu do aplikační praxe, což úzce souvisí s bohatými odkazy na judikaturu českých soudů. Autor jednotlivé části navíc doplňuje o své vlastní náměty z pohledu de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis is focused on the topic "Termination of employment by the employer". In this work there are primarily explained the basic terms connected to the issue, particularly “the employment relationship” and “the termination of employment”, as well as the history of the discussed topic. Further on the thesis focuses on particular manners of terminating an employment by the employer. Aside from the employer’s notice, immediate termination of employment by the employer and the termination of employment by the employer during the probationary period, the work also includes an analysis of the employment termination agreement. Also other institutes connected to the termination of employment by the employer take place in this thesis, such as redundancy payment or competition clause. A considerable attention is given to the professional practice which is closely connected to the Czech court practice references. In addition, the author adds his own de lege ferenda suggestions to the particular chapters.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Radek Salajka 798 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Radek Salajka 146 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Radek Salajka 92 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Petr Tröster, CSc. 30 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 43 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 159 kB