velikost textu

Mobilní vzdělávání (m-learning): možnosti a limity mobilních technologií pro vzdělávací programy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mobilní vzdělávání (m-learning): možnosti a limity mobilních technologií pro vzdělávací programy
Název v angličtině:
Mobile Learning (m-learning): possibilities and limits of mobile technologies for education
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Bouzková
Vedoucí:
Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jakub Fiala
Konzultant:
Mgr. Michaela Buchtová
Id práce:
129428
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mobilní vzdělávání – m-learning – mobilní zařízení – informační chování – digitální generace – digitální domorodci – digitální přistěhovalci – projekty mobilního vzdělávání – mobilní vzdělávací aplikace – tablet – smartphone – dotazníkový průzkum
Klíčová slova v angličtině:
mobile learning – m-learning - mobile devices – information behavior – digital generation – digital natives – digital immigrants – mobile learning projects – mobile educational applications – tablet – smartphone – questionnaire evaluation
Abstrakt:
Hlavním cílem diplomové práce bylo zmapovat trend mobilního vzdělávání v prostředí českých škol, zjistit, zda ovlivňuje informační chování žáků a určit, jak s mobilními zařízeními pracují. V prvních kapitolách jsou definovány základní pojmy jako například samotný m-learning, informační chování a pojmy související. Zároveň práce obsahuje kapitolu věnovanou různým výkladům toho, co definuje digitální generaci a kdo ji tvoří. Tyto definice společně tvoří teoretický rámec práce. Část práce je věnována konkrétním projektům, souvisejícím statistikám a webovým zdrojům, které se problematikou m-learningu zabývají. Praktická část je tvořena vyhodnocením kvantitativního dotazníkového šetření, které proběhlo mezi respondenty vybraných škol. Výsledky průzkumu jsou uvedeny v závěru práce.
Abstract v angličtině:
The main aim of this diploma thesis is to chart the trend of m-learning in Czech schools and to find out, if m-learning influences student‘ information behavior and how do they use mobile devices in such process. Basic theoretical concepts are defined in first chapters, for example m-learning itself, information behavior and other. Thesis as well contains chapter, where are described different definition of what digital generation is and who are its members. These definitons are the basic theoretical framework of this diploma thesis. One chapter desribes specific projects, statistics and web pages that are dealing with m-learning. Practical part consists of questionnaire evaluation. Survey results are included in the last chapter.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Bouzková 1.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Bouzková 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Bouzková 126 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vít Šisler, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Fiala 120 kB
Stáhnout Posudek konzultanta Mgr. Michaela Buchtová 144 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. 153 kB
Stáhnout Errata Bc. Tereza Bouzková 844 kB