velikost textu

Novinář Josef Penížek v Národních listech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Novinář Josef Penížek v Národních listech
Název v angličtině:
Josef Penížek, a Journalist of Národní listy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martin Vepřek
Vedoucí:
Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.
Id práce:
129418
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Archivnictví a pomocné vědy historické (ARHP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Josef Penížek, Národní listy, žurnalistika, mladočeši, Říšská rada
Klíčová slova v angličtině:
Josef Penížek, The Národní listy, journalism,The Young Czechs, The Imperial Council
Abstrakt:
Má bakalářská práce se soustředí na činnost Josefa Penížka v „Národních listech“. Narodil se v roce 1858 v židovské rodině. Byl pilným studentem, který získal dobrou znalost němčiny a slovanských jazyků na vídeňské universitě. Začínal jako překladatel slovanské poesie a jako autor literárních statí. Zkušenosti s žurnalistikou získal u známého novináře Gustava Eima, který byl talentovaným zpravodajem „Národních listů“, které byly tehdy pravděpodobně nejvlivnějším listem. Sblížil se s ním a byl důkladně zasvěcen do politického dění. V těchto dvou úspěšných vídeňských zpravodajích měly „Národní listy“, kdy Gustav Eim vedl redakci v letech 1879 – 1897 a Josef Penížek pak do roku 1918, dva velice schopné žurnalisty tohoto období. Během následujících dekád pravidelně přispíval do řady žurnálů. Bakalářská práce se také věnuje Penížkovu vztahu k mladočeské straně. Během této doby Penížek získal reputaci neochvějného podporovatele tzv. „etapové“ politiky. Dalším předmětem této bakalářské práce je Penížkův postoj k mladočeské straně. Po první světové válce byl znovu pověřen výkonem zpravodajství v Národním shromáždění v Praze. Vyučoval také na Svobodné škole politických nauk. Byl vlivnou, ale i spornou postavou v historii „Národních listů“. Tato bakalářská práce je sestavena zejména na základě Penížkovy písemné pozůstalosti z Literárního archivu Památníku národního písemnictví a žurnalistových článků z „Národních listů“.
Abstract v angličtině:
My bachelor´s thesis is focused on the occupation of Josef Penížek in the „Národní listy“. He was born into a Jewish family, in 1858. He was an eager student and acquired a good knowledge of German and slavonic languages at Vienna university. He begann as a translator of slavonic poetry, and writer of literature essays. Josef Penížek received his training in the workshop of the famous journalist, Gustav Eim, which was a gifted correspondent of the „Národní listy“. The „Národní listy“ was perhaps the most influential newspaper in the Czech lands. He became closely associated with him and was deeply involved in political events. In its successive Vienna correspondents, Gustav Eim from 1879 to 1897 and Josef Penížek until 1918, the Národní listy possessed two of the very skillful Czech reporters of that era. During the next decades he wrote frequently for various czech journals. Another topic of this bachelor´s thesis is Penížek´s attitude toward the Young Czech party. During that time, Penížek acquired a reputation as an undeviating supporter of „etapová politika“. After World War I, Penížek was again asked to be a reporter of the National Assembly in Prag. He was also a lecturer of the Svobodná škola politických nauk. He was an influential but controversial figure in the history of the „Národní listy“. The bachelor´s thesis is mainly based on Penížek´s written estate stored in the Literary archive of the Museum of Czech literature, and his articles of the „Národní listy“.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Vepřek 919 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Martin Vepřek 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Vepřek 144 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Vepřek 146 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc. 54 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D. 80 kB