velikost textu

Buď, kde jsi. Idea mnišské stability u Jana Kasiána

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Buď, kde jsi. Idea mnišské stability u Jana Kasiána
Název v angličtině:
Be where you are. The Idea of Stability in John Cassian
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Štěpán Smolen
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Josef Bartoň, Th.D.
Oponent:
doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
Id práce:
129407
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Program studia:
Teologie (M6141)
Obor studia:
Katolická teologie (T)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jan Cassianus; stabilitas; mnišství
Klíčová slova v angličtině:
John Cassian; monastic stability; monasticism
Abstrakt:
Anotace Práce se zabývá rolí stálosti v díle patristického spisovatele Jana Kasiána věnovaném převážně egyptskému mnišství. Téma stability je nejprve stručně představeno s ohledem na autorův život a na jeho monastické spisy. Následující detailní lexikologická analýza ukazuje, jakým způsobem jsou ve zkoumaných textech užívány výrazy, které se stálostí souvisejí. Jádrem studie je rozsáhlá třetí kapitola, v níž je popsáno pět základních aspektů stability v Kasiánově díle: stálost v povolání (stabilitas professionis), stálost na místě (stabilitas loci), stálost srdce (stabilitas cordis), stálost v dobrém (stabilitas boni) a Boží stálost (stabilitas Dei). Tyto jednotlivé aspekty stability jsou představeny jako stupně duchovní cesty vedoucí od vnějších forem ustálení k vnitřním a od vnitřních ke stálosti v lásce vůči Bohu a bližním. V poslední kapitole je celá Kasiánova koncepce zasazena do širších systematicko- teologických souvislostí. V úvodu a závěru, které práci rámují, je zkoumané téma vztaženo k současné „krizi stability“ a je poukázáno na duchovně-terapeutický rozměr autorova myšlení pro člověka postiženého nestálostí. Klíčová slova Jan Kasián; egyptské mnišství; stálost; mnišská spiritualita; povolání
Abstract v angličtině:
Abstract BE WHERE YOU ARE: THE IDEA OF MONASTIC STABILITY IN JOHN CASSIAN The thesis examines the role of stability in the texts of patristic author John Cassian, who is concerned with the spirituality of the early Egyptian monasticism. The theme is briefly presented in relation to author´s life and writings. A detailed lexicological analysis shows which words and with which meaning Cassian uses to express the idea of stability. The third chapter forms the core of the study – it describes five main aspects of the studied idea: i. e. the stability of vocation (stabilitas professionis), the stability of place (stabilitas loci), the stability of heart (stabilitas cordis), the stability in the good (stabilitas boni) and God´s stability (stabilitas Dei). These aspects are delineated as successive degrees of a spiritual journey that leads from external to internal forms of stability and further to the stability of love of God and neighbour. The whole Cassian´s conception is then situated within the wider context of systematic theology. The introduction and the conclusion of the thesis put the examined topic in the frame of the contemporary “crisis of rootedness” and outline the possible therapeutic dimension of author´s thought for those who are afflicted with instability. Keywords John Cassian; Egyptian monasticism; stability; monastic spirituality; vocation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Štěpán Smolen 1.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Štěpán Smolen 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Štěpán Smolen 39 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Josef Bartoň, Th.D. 28 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 170 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. Josef Hřebík, Th.D.,S.S.L.. 264 kB