velikost textu

Ontogeny of selected taxa of middle Cambrian trilobites and agnostoids of the Barrandian area

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ontogeny of selected taxa of middle Cambrian trilobites and agnostoids of the Barrandian area
Název v češtině:
Ontogeneze vybraných taxonů trilobitů a agnostoidů ze středního kambria barrandienské oblasti
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lukáš Laibl
Školitel:
doc. RNDr. Oldřich Fatka, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Michal Mergl, CSc.
Greg Edgecombe, Dr., Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Mgr. Petr Budil, Ph.D.
Id práce:
129340
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (P1201)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 5. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Trilobiti, agnostoidi, ontogeneze, morfometrie, střední kambrium, barrandienská oblast
Klíčová slova v angličtině:
Trilobites, agnostoids, ontogeny, morphometry, middle Cambrian, Barrandian area
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná práce se zabývá ontogenezí trilobitů a agnostidů, pocházejících ze skryjsko- týřovické a příbramsko-jinecké pánve (Kambrium, Barrandien, Český masiv). Práce je prezentována jako soubor čtyř samostatných článků, které byly publikovány v recenzovaných odborných časopisech. Úvodní část práce slouží jako obecný přehled postembryonálního vývoje trilobitů a propojuje prezentované publikace dohromady. Publikované studie jsou zaměřeny na moderní popis postembryonálního vývoje druhů Sao hirsuta, Ptychopariida sp. A, Ptychopariida sp. B, Ptychopariida sp. C, Ellipsocephalus hoffi, Ellipsocephalus polytomus, Hydrocephalus carens a Eccaparadoxides pusillus. Kromě toho je zde diskutována životní-historie raných vývojových stádií vybraných trilobitů. U druhů Sao hirsuta a Ptychopariida sp. A je předpokládáno, že měly bentická protaspidní stádia. Druhy Ptychopariida sp. B, Eccaparadoxides pusillus a Hydrocephalus carens byly pravděpodobně lecitotrofní. Bylo rovněž prokázáno, že druhy s bentickými protaspidními stádii měly silně omezené zeměpisné rozšíření a že lecitotrofní druhy se vyskytovaly převážně ve vyšších zeměpisných šířkách. Vývoj druhů Ellipsocephalus hoffi a Ellipsocephalus polytomus ukazuje na blízké fylogenetické vztahy mezi čeledí Ellipsocephalidae a řádem Redlichiida.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the ontogeny of trilobites and agnostids from the Cambrian of the Skryje-Týřovice and Příbram-Jince basins (Barrandian area, Bohemian Massif). Thesis is presented as a compilation of four papers that were published in scientific peer-reviewed journals. The introduction of the thesis serves as a general overview of the trilobite post- embryonic development and connects all published papers together. All four papers presented here are focussed on modern description of the post-embryonic development of Sao hirsuta, Ptychopariida sp. A, Ptychopariida sp. B, Ptychopariida sp. C, Ellipsocephalus hoffi, Ellipsocephalus polytomus, Hydrocephalus carens and Ecca- paradoxides pusillus. In addition, a discussion about the life-history strategies of early developmental trilobite stages is presented. It has been suggested that Sao hirsuta and Ptychopariida sp. A had benthic protaspides and that the early ontogenetic stages of Ptychopariida sp. B, Eccaparadoxides pusillus and Hydrocephalus carens were likely lecithortophic. Consequently, it has been documented that species with benthic protaspides show a strongly restricted geographic distribution and that lecithotrophic taxa seem to be associated with higher latitude areas. The developmental patterns of Ellipsocephalus hoffi and Ellipsocephalus polytomus were used for inferring a close phylogenetic relationship between Ellipsocephalidae and Redlichiida.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Laibl 1.22 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lukáš Laibl 11.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Laibl 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Laibl 91 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Lukáš Laibl 299 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Michal Mergl, CSc. 561 kB
Stáhnout Posudek oponenta Greg Edgecombe, Dr., Ph.D. 299 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 994 kB