velikost textu

New leukocyte membrane adaptor proteins

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
New leukocyte membrane adaptor proteins
Název v češtině:
Nové membránové adaptorové proteiny leukocytů
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jarmila Králová
Školitel:
Mgr. Tomáš Brdička, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.
Id práce:
129222
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Imunologie (P1517)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
28. 11. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
membránové adaptorové proteiny, signální transdukce, SCIMP, PSTPIP2, OPAL1
Klíčová slova v angličtině:
membrane adaptor proteins, signal transduction, SCIMP, PSTPIP2, OPAL1
Abstrakt:
Abstrakt Membránové adaptorové proteiny nemají samy o sobě žádnou enzymatickou aktivitou. Je však pro ně typická přítomnost různých interakčních domén umožňujících vazbu na další proteiny a buněčné membrány. Jejich funkcí je spojovat receptory nebo jiné adaptory s proximálními signalizačními molekulami. Zda jejich vliv na přenos signálu bude aktivační nebo inhibiční závisí zejména na povaze efektorových molekul, které váží. Jedním z membránových adaptorových proteinů, kterými se zabývá tato práce je adaptor SCIMP. Je exprimován v buňkách prezentujících antigen a zesiluje signalizaci MHCII v B buňkách. Tato dizertační práce se zabývá analýzou funkce proteinu SCIMP v primárních myších B lymfocytech a v dalších buňkách prezentujících antigen. Její hlavní součástí je podrobná analýza SCIMP deficientních myší. I přesto, že změny v zastoupení imunitních buněčných populací u SCIMP deficientních myší nebyly signifikantní, podařilo se nám najít funkci proteinu SCIMP v dendritickách buňkách, kde se uplatňuje jako signalizační adaptor v dráze receptoru DECTIN-1 důležitého pro antifungální imunitu. Data prezentovaná v této práci popisují signalizaci zprostředkovanou adaptorem SCIMP v pozdních časových bodech aktivace receptoru DECTIN-1, která je také důležitá pro produkci anti-fungálních cytokinů. Dalším zajímavým adaptorovým proteinem diskutovaným v této práci je PSTPIP2. PSTPIP2 je exprimován v myeloidní buněčné linii a plní důležitou funkci v regulaci zánětlivé odpovědi. Na rozdíl od myší s deficiencí v adaptoru SCIMP, myši kmene CMO s mutací v PSTPIP2 jsou dobře charakterizovány a dochází u nich k rozvoji autoinflmatorní osteomyelitidy (CMO). Jako typický adaptorový protein může PSTPIP2 vázat více interakčních partnerů najednou. Nám se podařilo identifikovat tři nové vazebné partnery proteinu PSTPIP2, dvě důležité inhibiční fosfatázy (SHIP1 a fosfatázu z PEST rodiny LYP/PEP) a inhibiční kinázu CSK. Kromě toho jsme objevili novou funkci PSTPIP2 při regulaci produkce reaktivních kyslíkových intermediátů u primárních myších granulocytů. Tato regulace se ukázala jako fyziologicky důležitá pro zabránění rozvoji zánětlivého poškození kostí doprovázejícího autoinflamatorní osteomyelitidu u myšího kmene CMO.  
Abstract v angličtině:
Abstract Membrane adaptor proteins are characterized by the lack of enzymatic activity and the presence of various interaction sites for other proteins and cellular membranes. They typically function as scaffolds connecting receptors or other adaptors with proximal signaling molecules at cellular membranes. Their overall effects on signaling can be activating or inhibiting depending on the nature of the effector molecules they recruit. SCIMP is one of the membrane adaptors discussed in this thesis. It is expressed in antigen- presenting cells and it has been previously shown to enhance MHCII signaling in B cells. This thesis covers the analysis of SCIMP functions beyond B cells and describes the first analysis of SCIMP deficient mice. Although the results of this analysis did not show any alterations in immune cell populations, the novel function of SCIMP in dendritic cell signaling downstream of DECTIN- 1 was uncovered. DECTIN-1 is a pattern recognition receptor involved in antifungal immunity. The data presented in this thesis describe the role of SCIMP in sustaining DECTIN-1 signaling over relatively long periods of time and the contribution of SCIMP signaling to maintaining prolonged production of pro-inflammatory cytokines. PSTPIP2 is another interesting adaptor discussed in this thesis. It is expressed in myeloid cell lineage and is crucial for the regulation of inflammatory responses. Unlike SCIMP deficient mice, mice with mutation in PSTPIP2 are well characterized and develop autoinflammatory osteomyelitis (CMO). As a typical adaptor, PSTPIP2 can bind more interaction partners at once. We identified three novel PSTPIP2-binding proteins, including two important inhibitory phosphatases (SHIP1 and PEST family phosphatase PEP/LYP) and an inhibitory kinase CSK. In addition, we found a role for PSTPIP2 in the regulation of reactive oxygen species in primary murine granulocytes. This regulation proved to be physiologically important for the prevention of inflammatory bone damage during the course of the disease in the CMO mouse strain.  
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jarmila Králová 29.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jarmila Králová 91 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jarmila Králová 90 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jarmila Králová 110 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 306 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc. 146 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 129 kB