velikost textu

Úroveň znalostí a dovedností v chemii u žáků gymnázií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úroveň znalostí a dovedností v chemii u žáků gymnázií
Název v angličtině:
The level of knowledge and skills in chemistry among secondary school students
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tereza Kudrnová
Školitel:
RNDr. Renata Šulcová, Ph.D.
Oponenti:
Doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
RNDr. Marie Vasileská, CSc.
Konzultanti:
doc. RNDr. Věra Čížková, CSc.
RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
Id práce:
129088
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Didaktika chemie (P1423)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
didaktický test, testová úloha, znalosti a dovednosti
Klíčová slova v angličtině:
achievement test, test items, knowledge and skills
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním cílem předkládané disertační práce je vytvořit kvazistandardizovaný nástroj ke sledování vývoje úrovně kompetencí z chemie (tj. znalostí, vědomostí a dovedností), formulovaných v podobě tzv. očekávaných výstupů v Rámcových vzdělávacích programech (RVP G, 2007) u žáků gymnázií. Pomocí tohoto nástroje byla poté určena úspěšnost žáků na gymnáziích v didaktických testech očekávaných výstupů z chemie ve školním roce 2014/2015. Vytvoření tohoto výzkumného nástroje a určení úspěšnosti žáků po uplynutí několika málo let od počátku kurikulární reformy umožní při použití v budoucích letech sledovat vývoj vzdělávání v chemii podle Rámcových vzdělávacích programů. V rámci studie byla nejprve provedena analýza těchto očekávaných výstupů z hlediska revidované Bloomovy taxonomie výukových cílů (Amer, 2006; Anderson a kol., 2001; Hudecová, 2004; Krathwohl, 2002; Krietzer a kol. 1994). Rozborem Školních vzdělávacích programů gymnázií, účastnících se výzkumu, bylo identifikováno učivo, které je RVP G (2007) opomíjeno či jasněji nevymezeno, a jeho zařazení do výuky je pak v kompetenci každé školy. Dále byly porovnány požadavky na výstupy chemického vzdělávání u žáků gymnázií v České a Slovenské republice. Dále bylo pojednáno o hodnocení a evaluaci ve vzdělávání a obecných zásadách testování a didaktických testů, které se staly nástrojem pro splnění hlavního i dílčích cílů předkládané studie. V neposlední řadě byly prostudovány vybrané národní i mezinárodní výzkumy týkající se přírodovědné gramotnosti a přírodovědného vzdělávání (např. NIQES, TIMSS, PISA, výzkum týmu Řezníčková a kol., 2013) a na základě výsledků těchto výzkumů pak byly položeny dílčí hypotézy pro tuto studii. Ke zjištění úrovně očekávaných výstupů u žáků na gymnáziích vzhledem ke kurikulu bylo použito čtyř didaktických testů vytvořených v rámci předkládané disertační práce, přičemž každý z nich byl vytvořen pro jednu z oblastí chemie, které jsou vymezeny Rámcovými vzdělávací programy pro gymnázium (RVP G, 2007): obecná chemie, anorganická chemie, organická chemie a biochemie. Testování se účastnilo 15 gymnázií, v rámci obecné chemie čítal testový vzorek 396 žáků, v rámci anorganické chemie 337 žáků, didaktický test z organické chemie řešilo 243 žáků a test z biochemie 103 žáků. Dotazníkové šetření pro učitele vyplnilo 19 pedagogů gymnázií zúčastňujících se testování. Vyhodnocení výsledků didaktických testů ukázalo, že očekávané výstupy z obecné, anorganické a organické chemie ovládají žáci gymnázií na přibližně stejné úrovni. Mírně lepší výsledek v rámci biochemie byl diskutován a mohl být způsoben skladbou vzorku žáků. Úroveň ovládání očekávaných výstupů z chemie u žáků na gymnáziích je velice nízká a při stanovené hranici úspěšnost 33 % (MŠMT, 2012) by požadovanou úroveň nesplňovalo v biochemii 18 % žáků, v obecné a organické chemii 38 % žáků a v oblasti anorganické chemie téměř celá polovina respondentů. Tyto výsledky předkládané disertační práce pak mohou vést k diskuzi příčin neúspěchu: očekávané výstupy definované v RVP nejsou definovány dostatečně podrobně k tomu, aby učitelé správně stanovili výukový cíl, nebo opačně ˗ učitelé očekávané výstupy znají, ale nedbají, jak vyplývá z dotazníkového šetření, na jejich ověřování, což může vést k nesprávnému stanovení výukových cílů a tím pádem výsledkům výuky, které nejsou definovány RVP. Z výsledků testování je zřejmý vliv některých faktorů na úspěšnost v didaktických testech očekávaných výstupů: například zájem respondentů o předmět chemie nebo známka na posledním vysvědčení. Naopak charakteristikami, které se v testování neukázaly jako signifikantní pro úspěšnost v testu, jsou: typ gymnázia dle délky studia (kromě oblasti organické chemie), četnost procvičování různých typů úloh nebo pohlaví respondentů.
Abstract v angličtině:
Abstract The primary goal of the this thesis is to create standardized tool to determine the level of competency in Chemistry (i.e. knowledge, abilities, and skills) among secondary school students, formulated in the form of "expected outcomes" in the Framework Education Programme for Secondary General Education (RVP G, 2007) and then use this tool to determine the success of students in secondary schools in teaching the tests expected outcomes of chemistry in the academic year 2014/2015. The creation of this research tool and determine the success of students after a few years of starting curricular reform allows for use in future years to monitor the development of education in chemistry by general educational programs. The study first conducted analyses of these expected outcomes from the perspective of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives (Amer, 2006; Anderson et al., 2001; Hudecová, 2004; Krathwohl, 2002; Krietzer et al., 1994). By examining the School Education Programmes of secondary schools participating in the study, a curriculum was identified that is overlooked or not clearly defined by RVP G (2007), whose inclusion in education falls within the competence of each school. Requirements were also compared for outputs of chemistry education for secondary school students in the Czech Republic and Slovakia. In order to create the correct research methodology, evaluation and assessment in education was reviewed along with basic principles of testing and didactic tests, which became a tool for fulfilling primary and partial objectives of the presented study. Last but not least, national and international research pertaining to natural sciences literacy and education was reviewed (e. g. NIQES, TIMSS, PISA, the research of the team Řezníčková et al., 2013), and individual hypotheses were posed for this study based on the results of this research. Four didactic tests were used to determine the level of expected outcomes in students of secondary schools, whereas each was created for a different field of chemistry, as defined by the Framework Education Programme for Secondary General Education: general chemistry, inorganic chemistry, organic chemistry, and biochemistry. A total of 15 secondary schools participated in testing; for general chemistry the test sample numbered 396 tests, for inorganic chemistry 396 tests, 243 took tests for organic chemistry, and 103 took tests for biochemistry. The teacher survey was completed by 19 pedagogues at secondary schools participating in the testing. The evaluation of didactic tests indicated that the expected outcomes for general, inorganic, and organic chemistry can be managed by students in secondary schools at about the same level. The slightly better outcome in biochemistry was discussed, and may have been caused by the composition of the sample of students. The level of mastery of expected outcomes in chemistry for students in secondary schools is very low; when setting 33% (MŠMT, 2012) as a passing grade, the required level would not have been met in biochemistry by 18% of the students, in general and organic chemistry by 38% of the students, and in the field of inorganic chemistry by almost half of the total respondents. The results of the presented study may then lead to a discussion of the causes of failure: either the expected outcomes defined in the RVP are not defined in sufficient detail for teachers to set the proper educational goal, or teachers are familiar with the expected outcomes but, according to the results of the survey, do not attend to their verification, which can lead to the incorrect setting of educational goals and thereby results of teaching not defined by the RVP. From the results of testing there is an apparent influence of several factors on success rates in the didactic tests of expected outcomes: the interest of the respondents in the subject of chemistry, for example, or their final grade. On the contrary, the characteristics which in the testing did not present as significant for success in the test include: type of secondary school by term of study (except for the field of organic chemistry), frequency of practicing various types of tasks, and the gender of the respondents.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Kudrnová 2.59 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Tereza Kudrnová 3.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Kudrnová 24 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Kudrnová 19 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Tereza Kudrnová 290 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Renata Šulcová, Ph.D. 130 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr. 277 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Marie Vasileská, CSc. 151 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.15 MB