velikost textu

ThDr. František Reyl - kněz, politik, vědec

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
ThDr. František Reyl - kněz, politik, vědec
Název v angličtině:
ThDr. František Reyl – Priest, Politician, Scientist
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Bc. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.
Školitel:
Doc. PhDr. Tomáš Petráček, PhD. ThD.
Oponenti:
prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D.
PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Id práce:
128966
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Církevní a obecné dějiny (XHU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
apologie, Československá strana lidová, Hradec Králové, Josefov, kapitula, kněz, Královéhradecká diecéze, křesťanská sociologie, probošt, senát
Klíčová slova v angličtině:
apologia, chapter, Christian sociology, Czechoslovak People's Party, Diocese of Hradec Králové, Hradec Králové, Josefov, provost, Senate
Abstrakt:
Disertační práce se zabývá životem královéhradeckého katolického kněze, vědce v oboru křesťanské sociologie a politika ThDr. Františka Reyla (1865 – 1935). Životní osudy, významné posty, jež Reyl zastával, jeho dílo i události, které ho zastihly, jsou zasazeny chronologicky, tak jak do Reylova života patřily. V první části práce je stručně nastíněna dějinná situace katolické církve v Čechách i v Evropě v době Reylova života, na přelomu 19. a 20. století. Následující část popisuje jeho osudy od dětství, přes studia na gymnáziu (včetně pobytu v církevním studentském semináři Borromaeu) a v kněžském semináři až po vysvěcení na kněze. Třetí část práce se zabývá Reylovou činností na přelomu 19. a 20. století, kdy byl ředitelem studentského semináře Borromaeum a rektorem kněžského semináře. Kromě toho čile publikoval a věnoval se veřejnému životu a už i politice, což je v práci rovněž obsaženo. Čtvrtá, poslední, část práce je zaměřena na Reylovy osudy a práci v době První republiky, kdy byl senátorem v Národním shromáždění Republiky československé a věnoval se hlavně politice. Práce je doplněna o obrazovou přílohu a stenografické záznamy všech jeho projevů v senátu NS ČSR. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The dissertation thesis deals with the life of the catholic priest, scientist in a discipline of the Christian sociology and a politics ThDr. Francis Reyl (1865-1935). Life stories, important positions which he held, his work and events that touched him, are presented in chronological order, as they occupied Reyl’s life. The first part briefly outlines the historical situation of the Catholic Church in the Czech Republic and in Europe at the time of Reyl’s life in the 19th and 20th centuries. The following section describes his fates from childhood through secondary school studies (including a stay in a church students’ seminary Borromaeum) and the priests’ seminary formation up to his ordination. The third part deals with Reyl’s activities in the 19th and 20th centuries, when he was a director of the students’ seminar Borromaeum and rector of the priests’ seminary. In addition, he had published a lot and devoted himself to public life and established policy, which is included in this thesis also. The fourth and last part focuses on Reyl’s fates and work during The First Czechoslovak Republic, when he was a senator in the National Assembly of the Czechoslovak Republic and devoted himself mainly to politics. The thesis is accompanied by a picture attachment and stenographic recordings of his speeches in the Senate of the Czechoslovakian Parliament. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Matěj Ondřej Havel, Ph.D. 1.51 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Bc. Matěj Ondřej Havel, Ph.D. 5.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Matěj Ondřej Havel, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Matěj Ondřej Havel, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Bc. Matěj Ondřej Havel, Ph.D. 483 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Tomáš Petráček, PhD. ThD. 117 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. 332 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 339 kB