velikost textu

Argentinské, brazilské a mexické diskurzy v současné latinskoamerické dramatice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Argentinské, brazilské a mexické diskurzy v současné latinskoamerické dramatice
Název v angličtině:
Argentinian, Brazilian and Mexican Discourses in Contemporary Latin American Drama
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martina Černá
Školitel:
Mgr. Petr Christov, Ph.D.
Oponenti:
Jarmila Jandová
prof. Emil Volek
Id práce:
128894
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Divadelní věda (XDV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 10. 2012
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
drama, divadlo, Latinská Amerika, Argentina, Brazílie, Mexiko
Klíčová slova v angličtině:
drama, theatre, Latin America, Argentina, Brazil, Mexico
Abstrakt:
Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra divadelní vědy Obecná teorie a dějiny umění a kultury Divadelní věda Argentinské, brazilské a mexické diskurzy v současné latinskoamerické dramatice Argentinian, Brazilian and Mexican Discourses in Contemporary Latin American Drama Discursos argentinos, brasileños y mexicanos en la dramaturgía latinoamericana contemporánea Abstrakt disertační práce Mgr. Martina Černá vedoucí práce: Mgr. Petr Christov, PhD. 2011 Abstrakt Disertační práce Argentinské, brazilské a mexické diskurzy v současné latinskoamerické dramatice přibližuje na vybraných divadelních hrách trojice současných dramatiků z Argentiny, Brazílie a Mexika situaci v současném latinskoamerickém divadle nejen z pohledu textové analýzy, ale především s ohledem na diskurzy, které tito autoři vedou se svými čtenáři/diváky na lokální, národní, kontinentální a mezinárodní úrovni. Úvodní kapitola seznamuje čtenáře s problematikou latinskoamerické identity, nastiňuje kritéria volby jednotlivých autorů a textů i metodu a nástroje jejich analýzy. Zároveň zdůrazňuje situaci jejich intepretátora, který pochází z českého prostředí, jež je od latinskoamerického prostředí kulturně, historicky i společensky vysoce odlišné a v němž je latinskoamerické divadlo prakticky neznámé. Tato výchozí pozice formuje úhel pohledu, jímž je současná latinskoamerická dramatika představována. Stěžejní část práce se soustředí na argentinskou, brazilskou a mexickou dramatiku reprezentovanou dramatiky Rafaelem Spregelburdem, Robertem Alvimem a Luisem Mariem Moncadou. Jednotlivé kapitoly jsou strukturovány na úvodní informaci o dané zemi, historický, společenský, kulturní a divadelní kontext, v němž daný dramatik tvoří, představení autora a analýzu jeho textů. V případě Argentince Rafaela Spregelburda se analýza zaměřuje na jeho hru Rozvrácený krucifix a dramatický cyklus Heptalogie Hieronyma Bosche, u Brazilce Roberta Alvima jsou to hry Zubatá vagina, Souostroví a Jakýkoli způsob spásy a u Mexičana Luise Maria Moncady trilogie Ideologické relikvie. Závěrečná část práce se věnuje uvedení analyzovaných her do kontextu lokální, národní a latinskoamerické dramatiky a dramaturgie. Zvolené texty jsou dále nahlíženy v kontextu vývoje v bývalých koloniálních mocnostech Španělsku a Portugalsku v 2. polovině 20. století, mezinárodní činnosti londýnského divadla Royal Court Theatre v oblasti psaní současné dramatiky a hypotetické recepce těchto textů v českém prostředí. Součástí práce jsou nejen vybrané odkazy na zdroje informací o současném latinskoamerickém, potažmo iberoamerickém divadle, ale i soupis překladů latinskoamerické dramatiky do českého jazyka a soupis českých inscenací latinskoamerického dramatu. 2
Abstract v angličtině:
Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra divadelní vědy Obecná teorie a dějiny umění a kultury Divadelní věda Argentinské, brazilské a mexické diskurzy v současné latinskoamerické dramatice Argentinian, Brazilian and Mexican Discourses in Contemporary Latin American Drama Discursos argentinos, brasileños y mexicanos en la dramaturgía latinoamericana contemporánea Abstract of the doctoral thesis Mgr. Martina Černá vedoucí práce: Mgr. Petr Christov, PhD. 2011 Abstract The thesis Argentinian, Brazilian and Mexican Discourses in Contemporary Latin American Drama deals with the situation in contemporary Latin American theatre on the basis of theatre plays by three contemporary playwrights from Argentina, Brazil and Mexico. This situation is considered not only from the point of view of text analysis, but mainly with respect to the discourses which the authors hold with their readers/spectators on local, national, continental and international levels. The introductory part of the work presents the subject of Latin American identity and describes the criteria how particular playwrights, texts as well as methods and tools for their analysis have been chosen. However, it is important to emphasize that their interpretation is made in the Czech context which is culturally, historically and socially highly different from Latin American and practically lacks any knowledge of Latin American theatre. This position also modifies the viewpoint applied in the presentation of Latin American dramaturgy. The main part of the thesis is focused on Argentinian, Brazilian and Mexican drama represented by the playwrights Rafael Spregelburd, Roberto Alvim and Luis Mario Moncada. Each chapter is structured into introductory information on the relevant country, historical, social, cultural and theatrical context in and for which the playwrights write, their presentation and analyses of texts. In the case of the Argentinian Rafael Spregelburd the analysis is concentrated on his play Raspando la Cruz and dramatic cycle Heptalogía de Hieronymus Bosch, equally as it is in the case of the Brazilian Roberto Alvim and his plays Vagina dentata, Arquipélago and Qualquer espécie de salvação and in the case of the Mexican Luise Mario Moncada and his trilogy Reliquias ideológicas. The final part of the thesis deals with the contextualization of the analyzed dramas in the local, national and Latin American dramaturgy. The chosen texts are also treated in the context of the development in former colonial powers of Spain and Portugal in the 2nd half of 20th century, international activities of the Royal Court Theatre in London in the field of contemporary playwrighting and hypotetical reception of the texts in the Czech ambience. Links to selected information sources on contemporary Latin American or Ibero- American theatre as well as the List of Czech translations of Latin American drama and the List of Czech stagings of Latin American drama form part of the work. 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Černá 1.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Černá 37 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Černá 16 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Christov, Ph.D. 116 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jarmila Jandová 269 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Emil Volek 304 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB