velikost textu

The role of deformation partitioning on the tectonic evolution of the superstructure-infrastructure transition in the Teplá-Barrandian domain

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The role of deformation partitioning on the tectonic evolution of the superstructure-infrastructure transition in the Teplá-Barrandian domain
Název v češtině:
Role deformačního členění na tektonický vývoj rozhraní suprastruktury a infrastruktury v tepelsko-barrandienské oblasti
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Vít Peřestý
Školitel:
doc. Mgr. Ondrej Lexa, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Jiří Konopásek, Ph.D.
prof. Bernhard Grasemann
Konzultanti:
Mgr. Martin Racek, Ph.D.
RNDr. Petr Jeřábek, Ph.D.
Id práce:
128864
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav petrologie a strukturní geologie (31-440)
Program studia:
Geologie (P1201)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
suprastruktura; infrastruktura; tepelské krystalinikum; Tepelská střižná zóna; modelování staveb; P-T modelování; geochronologie
Klíčová slova v angličtině:
superstructure; infrastructure; Teplá shear zone; fabric modelling; P-T modelling; geochronology
Abstrakt:
Abstrakt Svrchní část orogenní kůry neboli suprastruktura má značně odlišný strukturní a metamorfní záznam než spodní část kůry, neboli infrastruktura. Toto základní pozorování bývá vysvětlováno přerušením společného vývoje v důsledku mechanického odlepení horké duktilní infrastruktury od křehké a chladné suprastruktury v určitých fázích vývoje orogenu. Přechodná zóna mezi suprastrukturou a infrastrukturou je reologicky podmíněná oblast strmého gradientu deformace a metamorfózy spjatá s polyfázovým strukturním záznamem. Pochopení deformačního členění v reologicky proměnlivém prostředí hraje klíčovou roli v propojení jednotlivých deformačních stádií ve svrchní a spodní části kůry. Přechodná zóna mezi nemetamorfovanou raně variskou suprastrukturou (tepelsko-barandienskou oblastí) a pozdně variskou vysoce metamorfovanou infrastrukturou (saxothuringikem) je odkrytá v tepelském krystaliniku a mariánskolázeňském komplexu. Tato oblast představuje kontinuální řez střední až spodní kůrou s raně variským vývojem, který je naložen na předvariskou tektonickou událost. Tato práce si klade za cíl rozklíčovat jednotlivá deformační stadia, zhodnotit jejich projevy v různých korových úrovních a přinést nový jednotící tektonický model vývoje oblasti. Tato práce je založena na detailním multidisciplinárním přístupu, který kombinuje metody metamorfní petrologie, geochronologie a strukturní analýzy. Nejdůležitější výsledky této práce lze shrnout do následujících bodů: • Prevariský vývoj (D1-M1) byl nově interpretován jako raně ordovická (c. 485 Ma) vysokoteplotní-nízkotlaká metamorfní událost, která vedla k exhumaci duktilní střední kůry při korové extenzi během vzniku pasivního okraje Rheického oceánu. • Mariánskolázeňské metabazity zaznamenávají starší eklogitovou metamorfózu za c. 25 kbar a 650\textendash 750\degree C, která byla nově datována na c. 390 Ma a představuje tak počátky variské subdukce v Českém Masivu (Decl-Mecl). • Naložený polyfázový raně variský vývoj datovaný na c. 375 Ma odráží starší stádium ztluštění celého korového sloupce na chladnější barrovienské geotermě kolem 20\textendash 25\degree /km (D2-M2), přecházející do mladšího vertikálního zkrácení a exhumace spodnokorových hornin v poklesové střižné zóně korového měřítka (D3-M3). • Kinematický model vývoje staveb ukázal, že komplexní strukturní záznam v reologicky heterogenním prostředí lze vysvětlit jako deformační členění jediné deformační události D3. • Inverze konečné deformace D3 naznačila, že dnešní kontakt tepelského krystalinika a mariánskolázeňského komplexu byl původně situován c. 17 km na východ v hloubce 50 - 60 km pod dnešním povrchem.
Abstract v angličtině:
Abstract Upper part of the orogenic crust (superstructure) significantly differs from the lower part of the crust (infrastructure) by structural and metamorphic record. This fundamental observation is explained by interruption of the mutual evolution due to mechanical decoupling of the hot and ductile infrastructure from the cold and brittle superstructure at certain stages of the orogenic evolution. The superstructure-infrastructure transition zone is a rheologically predisposed domain of sharp deformation and metamorphic gradients with polyphase structural record. Understanding of the deformation partitioning in such a rheologically complex setting is a key aspect in linking of the individual deformation stages between upper and lower crust. The transition zone between unmetamorphosed early-Variscan superstructure (Teplá-Barrandian Domain) and late Variscan high- grade infrastructure (Saxothuringian Domain) crops out at the western margin of the Teplá- Barrandian Domain in the Bohemian Massif. This area is a continuous mid- to lower-crustal section with early-Variscan structural and metamorphic record, which is superposed onto pre-Variscan episode. This thesis aims to decipher individual deformation events, to evaluate their manifes- tations at different crustal levels and to bring new and unifying tectonic model. This work is based on detailed multidisciplinary approach, which combines methods of metamorphic petrology, geochronology and structural analysis. The most important results can be summarized as follows: • Pre-Variscan evolution (D1-M1) has been newly interpreted as early-Ordovician (c. 485 Ma) high-temperature low-pressure metamorphic event, which led to the exhumation of the middle crust as a consequence of crustal extension during formation of a passive margin of the Rheic ocean. • Metabasites of the Mariánské Lázně Complex record early eclogite-facies metamorphism at c. 25 kbar, 650–750°C (Decl-Mecl), which has newly been dated to c. 390 Ma. This event suggest early stages of subduction in the Bohemian Massif. • Superposed polyphase early-Variscan event was dated to c. 375 Ma. It reflects older stage of thickening of the crustal column at colder Barrovian geotherm around 20–25°/km (D2-M2), followed by vertical shortening and exhumation of the deep seated rocks towards surface along a crustal-scale detachment shear zone(D3-M3). • Kinematic model of fabric evolution revealed, that complex structural record in rheologically heterogeneous setting can be explained by strain partitioning of single deformation event D3. • Inversion of the finite D3 strain suggests that present day contact of Teplá Crystalline Complex and Mariánské Lázně Complex has been situated c. 17 km to the east at depth 50 - 60 km.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vít Peřestý 265.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vít Peřestý 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vít Peřestý 46 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Vít Peřestý 94 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Konopásek, Ph.D. 297 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Bernhard Grasemann 67 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 841 kB