velikost textu

Nanoparticles formed by complexes of copolymers with low-molar-mass compounds

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nanoparticles formed by complexes of copolymers with low-molar-mass compounds
Název v češtině:
Nanočástice tvořené komplexy kopolymerů s nízkomolekulárními látkami
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jana Hajduová
Školitel:
doc. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Sergej Filippov, Ph.D.
Ingo Hoffmann, Dr.
Id práce:
128641
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Program studia:
Fyzikální chemie (P1404)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 10. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
samoorganizace, agregace, surfaktant, magnetické nanočástice
Klíčová slova v angličtině:
copolymers, self-assembly, aggregation, surfactant, magnetic nanoparticles
Abstrakt:
Tato práce se soustředí na směsné systémy tvořené různými typy kopolymerů (dvojitě hydrofilní blokové a gradientové polyelektrolyty, hydrofobní roubované kopolymery) a nízkomolekulárními látkami (dodecylsulfát sodný jako typický iontový surfakant, superparamagnetické oxidy železa ve formě nanokrystalů). Elektrostatické a hydrofobní interakce ve studovaných systémech vedoucí k agregačnímu chování a k tvorbě samoorganizovaných nanočástic byly studovány kombinací rozptylových a mikroskopických technik, zahrnující rozptyl světla, X-paprsků a neutronů, elektronovou mikroskopii a mikroskopii atomárních sil. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This thesis is focused on mixed systems of various copolymers (double hydrophilic block and gradient polyelectrolytes, hydrophobic graft copolymers) and low-molar-mass compounds (sodium dodecyl sulfate as a representative of a ionic surfactant or superparamagnetic iron oxides in the form of nanocrystals). The electrostatic and hydrophobic interactions in the studied systems in aqueous solutions leading to aggregation behavior and to the formation of co-assembled nanoparticles were investigated by combination of scattering and microscopy techniques, including light, X-ray and neutron scattering, electron microscopy and atomic force microscopy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Hajduová 7.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Hajduová 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Hajduová 83 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jana Hajduová 1.04 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Sergej Filippov, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ingo Hoffmann, Dr. 148 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 765 kB