text size

Scattering and spectroscopic studies of polyelectrolytes and associating block copolymers

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Scattering and spectroscopic studies of polyelectrolytes and associating block copolymers
Title (in czech):
Studium polyelektrolytů a asociujících blokových kopolymerů pomocí rozptylových a spektroskopických metod
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Juraj Škvarla
Supervisor:
doc. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D.
Opponents:
Ing. Milena Špírková, CSc.
Mgr. Jana Humpolíčková, Ph.D.
Thesis Id:
128639
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Physical and Macromolecular Chemistry (31-260)
Study programm:
Physical Chemistry (P1404)
Study branch:
-
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
14/09/2017
Defence result:
Pass
Language:
English
Abstract (in czech):
Abstrakt Tato dizertace se zaměřuje na aplikaci rozptylových a spektroskopických experimentálních metod na studium samouspořádaných systémů amfifilních molekul (jak polymerních tak nízkomolekulárních) ve vodných roztocích. Zvláštní pozornost byla věnována optickým metodám, a to statickému, dynamickému a elektroforetickému rozptylu světla a fluorescenční spektroskopii, které byly podpořeny řadou dalších technik, jako jsou například maloúhlový rozptyl rentgenového záření nebo transmisní elektronová mikroskopie. Dizertační práce přináší nové výsledky týkající se micelizačního chování perfluorovaných povrchově aktivních látek, samouspořádání a stability termoresponzivních amfifilních blokových kopolymerů a kondenzace protiiontů na polyelektrolytech ve vodných roztocích.
Abstract:
Abstract This dissertation focuses on application of scattering and spectroscopic techniques for studies of self-assembled systems of amphiphiles (both polymeric and low-molar mass) and polyelectrolytes in aqueous solutions. Special attention was paid to optical methods, namely static, dynamic and electrophoretic light scattering and steady-state and time-resolved fluorescence spectroscopy, which were supported by a number of other techniques such as small-angle X-ray scattering or transmission electron microscopy. The dissertation brings new results regarding micellization behavior of perfluorinated surfactants, self-assembly and stability of thermoresponsive amphiphilic block copolymers and counterion condensation on polyelectrolytes in aqueous solution.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Juraj Škvarla 18.24 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Juraj Škvarla 12.76 MB
Download Abstract in czech Mgr. Juraj Škvarla 41 kB
Download Abstract in english Mgr. Juraj Škvarla 41 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary Mgr. Juraj Škvarla 2.55 MB
Download Opponent's review Ing. Milena Špírková, CSc. 38 kB
Download Opponent's review Mgr. Jana Humpolíčková, Ph.D. 326 kB
Download Defence's report 1.04 MB