velikost textu

Scattering and spectroscopic studies of polyelectrolytes and associating block copolymers

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Scattering and spectroscopic studies of polyelectrolytes and associating block copolymers
Název v češtině:
Studium polyelektrolytů a asociujících blokových kopolymerů pomocí rozptylových a spektroskopických metod
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Juraj Škvarla
Školitel:
doc. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D.
Oponenti:
Ing. Milena Špírková, CSc.
Mgr. Jana Humpolíčková, Ph.D.
Id práce:
128639
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Program studia:
Fyzikální chemie (P1404)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Tato dizertace se zaměřuje na aplikaci rozptylových a spektroskopických experimentálních metod na studium samouspořádaných systémů amfifilních molekul (jak polymerních tak nízkomolekulárních) ve vodných roztocích. Zvláštní pozornost byla věnována optickým metodám, a to statickému, dynamickému a elektroforetickému rozptylu světla a fluorescenční spektroskopii, které byly podpořeny řadou dalších technik, jako jsou například maloúhlový rozptyl rentgenového záření nebo transmisní elektronová mikroskopie. Dizertační práce přináší nové výsledky týkající se micelizačního chování perfluorovaných povrchově aktivních látek, samouspořádání a stability termoresponzivních amfifilních blokových kopolymerů a kondenzace protiiontů na polyelektrolytech ve vodných roztocích.
Abstract v angličtině:
Abstract This dissertation focuses on application of scattering and spectroscopic techniques for studies of self-assembled systems of amphiphiles (both polymeric and low-molar mass) and polyelectrolytes in aqueous solutions. Special attention was paid to optical methods, namely static, dynamic and electrophoretic light scattering and steady-state and time-resolved fluorescence spectroscopy, which were supported by a number of other techniques such as small-angle X-ray scattering or transmission electron microscopy. The dissertation brings new results regarding micellization behavior of perfluorinated surfactants, self-assembly and stability of thermoresponsive amphiphilic block copolymers and counterion condensation on polyelectrolytes in aqueous solution.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Juraj Škvarla 18.24 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Juraj Škvarla 12.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Juraj Škvarla 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Juraj Škvarla 41 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Juraj Škvarla 2.55 MB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Milena Špírková, CSc. 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Humpolíčková, Ph.D. 326 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.04 MB