velikost textu

Teologie stvoření Juliana z Aeclana a její zdroje

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Teologie stvoření Juliana z Aeclana a její zdroje
Název v angličtině:
The Theology of Creation according to Julian of Aeclanum and its Sources
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Bc. Filip Outrata
Školitel:
prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.
Oponenti:
Mgr. Vít Hušek, Th.D.
doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
Id práce:
128567
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra filosofie (27-F)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (FE4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tématem práce je pokus o celkový nárys teologie Juliána z Aeclana, nejvýraznějšího Augustinova protivníka v tzv. pelagiánském sporu, a hledání jejích zdrojů především v protimanichejsky zaměřených dílech vybraných autorů křesťanského Východu (Titus z Bostry, Serapion z Thmuis, Basil z Kaisareie, Eusebios z Emesy) a autorů křestních katechezí antiochijské tradice, zejména Jana Chrysostoma a Theodora z Mopsuestie. Úvodní kapitola práce představuje Juliánovu osobnost a jeho dílo, základní rysy jeho polemiky a vztah k významným předchůdcům i jeho filosofický a exegetický profil. Jádro práce, zachycení Juliánovy teologie, se postupně věnuje pojetí hříchu a svobodné vůle, polemice proti představě dědičného (přirozeného) hříchu a pozitivnímu konceptu křestní milosti, spravedlnosti a přirozenému i zjevenému psanému zákonu, přirozenosti fyzické smrtelnosti, christologii a soteriologii zaměřující se na obranu skutečného Kristova lidství a jeho role příkladu, vzestupnému konceptu milosti začínající na úrovni stvoření a pokračující rozmanitými projevy až k vykupitelské roli Kristově. Srovnání Juliánovy teologické koncepce s jeho východními vzory a paralelami ukazuje na značnou podobnost v řadě témat (hodnocení svobodné vůle a celkové pojetí hříchu, pozitivní zdůvodnění křtu u dětí, fyzická smrtelnost jako součást stvořené přirozenosti, nikoli jako následek prvotního hříchu) a přes dílčí rozdíly zasazují Juliána z Aeclana přinejmenším zčásti do proudu pravověrné křesťanské tradice, jejíž součástí a obhájcem se cítil být. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The thesis focuses on the theology of Julian of Aeclanum, the most persistent adversary of Augustine of Hippo in the so-called Pelagian controversy. The aim is to present Julian´s theology as a whole and trace its sources, especially in the anti-manichaean works of a group of authors of the Christian East (Titus of Bostra, Serapion of Thmuis, Basil of Kaisareia, Eusebios of Emesa) as well as authors of baptismal catecheses of Antiochian tradition, notably John Chrysostom and Theodore of Mopsuestia. In the first chapter, the personality and oeuvre of Julian of Aeclanum, characteristic traces of his polemic, connections with his important predecessors and his philosophical and exegetical profile are sketched. The core of the work, overview of Julian´s theology, concentrates successively on sin and free will, polemic against the notion of inherited (natural) sin and the positive concept of baptismal grace, justice and law in its twofold form, natural as well as written Mosaic law, natural character of physical mortality, christology and soteriology stressing the human nature of Christ and his role of example, and finally, ascensive concept of grace beginning on the level of creation and rising to the redemptive work of Christ. The comparison of Julian´s theological concepts with its eastern sources and parallels reveals a substantial similarity in many themes (defense of free will and a general notion of sin, infant baptism for sanctification, not for the remission of sins, physical death as a part of created nature, not a result of original sin) and in spite of partial differences places Julian of Aeclanum at least partly in the older orthodox christian tradition, whose part and defender he claimed to be. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Filip Outrata 1.89 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Filip Outrata 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Filip Outrata 152 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vít Hušek, Th.D. 4.14 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 1.92 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 664 kB