velikost textu

Lidské emryo v perspektivě technik reprodukční medicíny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Lidské emryo v perspektivě technik reprodukční medicíny
Název v angličtině:
The Human Embryo in the Perspective of Reproductive Medicine
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Věra Halabicová, Ph.D.
Školitel:
Doc. PhDr. Libor Ovečka, Th.D.
Oponenti:
MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.
ThLic. Mgr. Dominik Opatrný, Th.D.
Id práce:
128540
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Katolická teologie (XT)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Etika, bioetika, Bůh, lidské embryo, člověk, osoba, neplodnost, techniky reprodukční medicíny, bioetické modely, sekulární etika, katolická etika, funkcionalismus, ontologický personalismus, funkcionalistické pojetí osoby, personalistické pojetí osoby.
Klíčová slova v angličtině:
Ethics, bioethics, God, human embryo, human being, person, infertility, reproductive medicine techniques, bioethical models, secular ethics, Catholics ethics, functionalism,ontological personalism, a functionalistic concept of the person, a personalistic concept of the person.
Abstrakt:
Anotace Název: Lidské embryo v perspektivě technik reprodukční medicíny. Od kdy člověk začíná být lidskou osobou? Ve své práci vycházíme z problémů, které ve většině případů přivádějí mnohé lidi k tomu, aby se uchýlili k reprodukční medicíně, a které všeobecně označujeme jako problémy s neplodností. Jenže při některých technikách reprodukční medicíny dochází až k 80% ztrátám lidských embryí. V povědomí mnoha lidí je lidské embryo chápáno jenom jako shluk buněk. Jenže, jde skutečně jenom o shluk buněk nebo již jde o člověka v počáteční fázi lidského vývoje? Pokud by již šlo o člověka, šlo by již také o lidskou osobu, se kterou jsou v naší západní kultuře spojená práva, především právo na život? Mohli bychom pak s čistým svědomím říci, že v případě některých technik reprodukční medicíny jednáme eticky? Svou práci jsme rozdělili do šesti kapitol. V první a druhé kapitole se krátce seznámíme s problematikou neplodnosti, s technikami reprodukční medicíny, s vývojem lidského embrya a s manipulací s embryí v průběhu některých technik. Ve třetí kapitole představíme dva hlavní etické modely v naší kulturní oblasti, které mají odlišný pohled na statut lidského embrya. Ve čtvrté kapitole se podíváme, jak k otázce počátku lidského života a k reprodukční medicíně přistupují některé jiné kultury. V páté kapitole se budeme zabývat otázkou lidské osoby. V šesté kapitole budeme zkoumat, zda již také lidské embryo může být považováno nejen za člověka, ale také za osobu s právy, která osobě náleží. V případě embrya jde o právo na život.
Abstract v angličtině:
Abstract Title: The Human Embryo in the Perspective of Reproductive Medicine. Since when one begins to be a human person? In this work, we take into account the issues, which in most cases lead many people to resort to the reproductive medicine, which generally is referred to as the infertility problems. But in some techniques, the reproductive medicine loses up to 80% of human embryos. In the minds of many people, the human embryo is seen only as a cluster of cells. However, is it really just a cluster of cells, or is it already a person at an early stage of development? As far as one is already man, is he now also the human being, of whom are in our Western culture related rights, especially the right to life? Could we then say with a clear conscience that with these techniques we are acting ethically? We dividend our work into six chapters. In the first and second chapter, we will be briefly acquainted with the issues of infertility, of the reproductive medicine techniques, with the development of the human embryo and with handling of the embryos in the course of these techniques. In the third charter, we will present the two major ethical models in our cultural area that have a different point of view on the status of the human embryo. In the fourth chapter, we will look at how to the question of the biginning of human life and of the reproductive medicine are accessing some other cultures. In the fifth chapter, we deal with the question of the human person. In the sixth chapter, we examine whether the human embryo can already be seen not only as a human being but also as a person with the rights, which to the person belongs. In the case of an embryo, it is connected with the right to life.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Věra Halabicová, Ph.D. 1.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Věra Halabicová, Ph.D. 155 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Věra Halabicová, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Věra Halabicová, Ph.D. 399 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Libor Ovečka, Th.D. 256 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D. 320 kB
Stáhnout Posudek oponenta ThLic. Mgr. Dominik Opatrný, Th.D. 66 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 623 kB