text size

Faktory ovlivňující tlumočnický výkon ve vzdělávacím zařízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Faktory ovlivňující tlumočnický výkon ve vzdělávacím zařízení
Titile (in english):
Factors influencing interpreter's performance in educational facility
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Adéla Efflerová
Supervisor:
Mgr. Naďa Hynková Dingová
Opponent:
PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.
Thesis Id:
128528
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Study programm:
Deaf Studies (B7312)
Study branch:
Deaf Studies (CN)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
12/09/2013
Defence result:
good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
neslyšící, tlumočení pro neslyšící, tlumočení ve vzdělávání, sluchové postižení, faktory ovlivňující tlumočení, český znakový jazyk
Keywords:
deaf, interpreting for the deaf, educational interpreting, hearing impairment, factors influencing interpretation, Czech sign language
Abstract (in czech):
Anotace Bakalářská práce na téma Faktory ovlivňující tlumočnický výkon ve vzdělávacím zařízení se zabývá základními vlivy, které ovlivňují tlumočníka během tlumočení výuky v prostředí základních, středních a vysokých škol, ať už se jedná o školy pro sluchově postižené či o běžné školy, ve kterých jsou neslyšící studenti integrováni. V teoretické části práce se seznámíme s charakteristikou tlumočení ve vzdělávání, základními milníky ve vývoji tohoto typu tlumočení v České republice od 90. let do současnosti. Hlavní část práce se zabývá jednotlivými faktory, které ovlivňují kvalitu simultánního tlumočení obecně. Z těchto faktorů jsou dále vybrány ty, které jsou specifické pro tlumočení znakového jazyka v oblasti školství a vzdělávání. Pro utvoření rámcové představy o tom, jaká je aktuální situace tlumočníků ve vzdělávání, poskytlo rozhovor 5 tlumočníků ze středních a vysokých škol, na nichž probíhá tlumočení pro neslyšící studenty. V praktické části práce najdeme vyhodnocení dotazníkového šetření mezi 19 tlumočníky českého znakového jazyka působícími v současné době v oblasti vzdělávání v ČR. Tento výzkum má za cíl ověřit, zda vybrané faktory mají předpokládaný vliv na tlumočníky znakového jazyka ve vzdělávání během tlumočnického procesu a případně v jakém rozsahu. Klíčová slova: neslyšící, tlumočení pro neslyšící, tlumočení ve vzdělávání, sluchové postižení, faktory ovlivňující tlumočení, český znakový jazyk. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract:
Abstract The thesis deals mainly with all the aspects having an impact on the interpreter’s setting at primary and secondary schools and colleges. Whether special schools or mainstream schools with deaf students integrated. In the theoretical part, we can learn about characteristics of educational interpreting, development of this type of interpreting in the Czech Republic and the situation in interpreting in 1991 and since that year until now. Most of the work deals with the individual factors that influence the quality of simultaneous interpretation in general way. From these factors, I chose those that were specific to sign language interpreting in the area of education. To have an idea of what the current situation in the education of interpreters is, I interviewed 5 interpreters - one of each secondary school or college. In the practical part we will find a questionnaire survey of 19 Czech sign language interpreters working in the field of education. This survey aims to determine whether the factors have anticipated impact on interpreters in education during the interpretation process, and if so, to what extent. Keywords: deaf, interpreting for the deaf, educational interpreting, hearing impairment, factors influencing interpretation, Czech sign language. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Adéla Efflerová 1.39 MB
Download Attachment to the thesis Adéla Efflerová 18 kB
Download Abstract in czech Adéla Efflerová 85 kB
Download Abstract in english Adéla Efflerová 84 kB
Download Supervisor's review Mgr. Naďa Hynková Dingová 131 kB
Download Opponent's review PhDr. Romana Petráňová, Ph.D. 134 kB
Download Defence's report 152 kB