velikost textu

Design ligandů pro medicínské aplikace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Design ligandů pro medicínské aplikace
Název v angličtině:
Ligand design for medicinal applications
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Monika Paúrová
Školitel:
doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
Oponenti:
Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.
doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D.
Konzultant:
prof. RNDr. Ivan Lukeš, CSc.
Id práce:
128507
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra anorganické chemie (31-240)
Program studia:
Anorganická chemie (P1401)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
5. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nukleární medicína, makrocyklické ligandy, cyklam, měďnaté komplexy, termodynamická stabilita, formační kinetika, kinetická inertnost, disociační kinetika, tripodální fosfinoxidové ligandy
Klíčová slova v angličtině:
nuclear medicine, macrocyclic ligands, cyclam, copper complexes, thermodynamic stability, formation kinetics, kinetic inertness, dissociation kinetics, tripodal phosphineoxides
Abstrakt:
V posledních letech jsou díky své široké palet koordina ních a fyzikálních vlastností ve v tší 64Cu 67Cu). míře studovány radionuklidy m di (61Cu, a Tyto nuklidy nacházejí uplatn ní především na poli nukleární medicíny, a to jak v diagnostických, tak i v terapeutických aplikacích. Cílem dizerta ní práce je studium koordina ních vlastností komplex dvojmocné m di jako základní odrazový m stek pro další potenciální aplikace. Předkládaná dizerta ní práce je rozd lena do dvou ástí. První ást se zabývá syntézou derivát cyklamu. Bylo připraveno celkem 16 nových makrocyklických ligand s fosforovými koordinujícími pendantními rameny (fosfinátové, fosfonátové, geminální P–C–P). Detailn ji byl studován vliv druhu pendantních ramen na selektivitu a rychlost komplexace m natých iont ; pro porovnání byl připraven i analogický ligand s karboxylátovou pendantní skupinou a tetramethylcyklam bez koordinující skupiny. Pomocí potenciometrických a 1H a 31P NMR titrací byly stanoveny protoniza ní konstanty ligand a konstanty stability komplex s vybranými ionty přechodných kov ; byla pozorována obecn vysoká selektivita k iontu Cu2+. Kinetické vlastnosti – tj. rychlost vzniku a kinetická inertnost m natých komplex – byly studovány pomocí UV-Vis spektroskopie. Forma ní kinetika vybraných ligand byla také 64Cu. studována při nízkých koncentracích s nuklidem Při pH < 5 komplexoval nejrychleji ligand s karboxylátovým pendantním ramenem (při pH ~3 byla rychlost komplexace tímto ligandem o 3 řády vyšší než u ostatních ligand ), při pH = 5–7 komplexovaly nejrychleji ligandy s fosfonátovými, respektive geminálními P–C–P pendantními skupinami. Dva připravené bifunk ní deriváty byly navázány na makromolekulární nosi . Připravené chelatující pryskyřice vykazovaly vysokou selektivitu k dvojmocné m di proti konkurujícím iont m. Druhá ást je v nována syntéze a studiu tripodálních fosfinoxidových templátových prekurzor ur ených pro přípravu kryptandových systém sepulchrátového typu. Byly připraveny komplexy tris(aminomethyl)fosfinoxidu s přechodnými kovy a byla prokázána tripodální koordinace tohoto ligandu. Pomocí potenciometrických a 31P NMR titrací byly stanoveny protoniza ní konstanty volného ligandu a konstanty stability jeho komplex . Příprava kryptandových systém se však nepodařila.
Abstract v angličtině:
In recent years, copper radioisotopes have been extensively studied for their suitable 61Cu, 64Cu 67Cu coordination and physical properties. Nuclides and are used in nuclear medicine – in diagnostic as well as in therapeutic applications. The aim of the Thesis is a study of the coordination properties of divalent copper as a stepping stone for the next potential applications. The presented Thesis consists of two thematic parts. The first part deals with the synthesis of cyclam derivatives. Sixteen new macrocyclic ligands with different phosphorus acid coordinating pendant arms (phosphinate, phosphonate, germinal P–C–P) were prepared; an analogous ligand endowed by carboxylic acid pendant arm as well as tetramethylcyclam without coordinating arm were prepared for comparison. The influence of the nature of coordinating acid pendant arms on selectivity and on the rate of copper(II) complexation was studied in detail. The protonation constants of the free ligands and the stability constants of the complexes with selected transition metal ions were determined by potentiometric titrations and by 1H and 31P NMR spectroscopy. Kinetic properties – i.e. studies of the formation rate and kinetic inertness of the copper(II) complexes – were performed by UV-Vis spectroscopy. The formation kinetics of the 64Cu selected ligands was also studied at low concentration using nuclide. At pH ~3, the ligand with a carboxylic acid pendant arm has significantly faster complexation (by ~3 orders in magnitude) comparing to other ligands. On the other hand, in pH range 5–7, ligands with phosphonic or geminal P–C–P pendant arms show the fastest complexation. The two new bifunctional derivatives of cyclam were bound to the macromolecular carrier and used as complexing units of a ion-exchange resin. These resins showed a high selectivity towards divalent copper over competing ions. The second part deals with synthesis and investigation of template tripodal phosphineoxides as a precursors designed for cryptand (sepulchrate) systems. The tripodally coordinated complexes of transition metal ions with tris(aminomethyl)phosphineoxide were prepared. The protonation constants of the free ligand and the stability constants of the complexes with transition metal ions were determined by potentiometric titrations and by 31P NMR spectroscopy. However, the trials of synthesis of cryptand systems failed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Monika Paúrová 11.32 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Monika Paúrová 37.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Monika Paúrová 30 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Monika Paúrová 20 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Monika Paúrová 878 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D. 215 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D. 206 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 890 kB