velikost textu

Analýza institucionálních repozitářů provozovaných v systému DSpace v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza institucionálních repozitářů provozovaných v systému DSpace v České republice
Název v angličtině:
The analysis of the institutional repositories in the Czech Republic using DSpace system
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lenka Kovaříková
Vedoucí:
PhDr. Radka Římanová
Oponent:
prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
Id práce:
128484
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
institucionální repozitáře|digitální repozitáře|DSpace|metadatový popis|vyhledávání
Klíčová slova v angličtině:
institutional repositories|digital repositories|DSpace|metadata description|searching
Abstrakt:
Cílem diplomové práce analyzovat, porovnat a vyhodnotit volně dostupné institucionální repozitáře (IR) v ČR, které jsou provozovány v systému DSpace. Historický vývoj IR je popsán prostřednictvím komparace informací získaných z registrů repozitářů, publicistických článků, prezentací a kvalitativních rozhovorů. Jednotlivé IR byly sledovány z hlediska: verze, oborového zaměření, typů ukládaných dokumentů, organizace, jazykových mutací, počtu záznamů, správy, vstupu a výstupu dat, přihlašování a práv. Větší část je věnovaná možnostem vyhledávání a zpracování metadat. Analýza získaných dat přinesla souhrn vlastností a možností systému. Ukázala na klady jako schopnost systémové propojení repozitářů i nedostatky v podobě zanedbávání věcného popisu.
Abstract v angličtině:
The goal of this thesis is to analyze, compare and evaluate available institutional repositories (IR) in Czechia, which are stored in the DSpace system. The development of IR and its circumstances is described through comparison of information available from registry of repositories, journals articles, presentations, and qualitative interviews. Each IR was compared by version, area of expertise, types of stored documents, organization, language mutations, number of records, administration of data entry and data exit processes, system login and user rights. A bigger part of this thesis is dedicated to search options and metadata. As a result of that the analysis of collected data brought a summary of characteristics and system options. It highlighted the positives such as the system integration of repositories, as well as negatives such as overlooking of subject description. The result of the analysis are system atributes and options. brought a summary of the system's features and capabilities. She pointed out the positives as the ability of systematic interconnection of repositories and shortcomings in the form of neglecting the subject description.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Kovaříková 2.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Kovaříková 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Kovaříková 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Radka Římanová 386 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. 276 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Petr Voit, CSc. 152 kB