velikost textu

Učitelé jako aktéři vzdělávací politiky: konceptualizace aktérů ve veřejné politice a aplikace vybraných přístupů na příklad učitelů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Učitelé jako aktéři vzdělávací politiky: konceptualizace aktérů ve veřejné politice a aplikace vybraných přístupů na příklad učitelů
Název v angličtině:
Teachers as actors of education policy: A conceptualization of actors in public policy and an application of selected approaches on the example of teachers
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Magdalena Mouralová
Školitel:
Doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Ludmila Malíková, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
Id práce:
128446
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Sociologie (P6703)
Obor studia:
Veřejná a sociální politika (XXVESP)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
aktér, teorie veřejněpolitického procesu, vzdělávací politika, učitelé, vnější diferenciace, sumativní obsahová analýza
Klíčová slova v angličtině:
actor, stakeholder, agent, theories of policy process, educational policy, teachers, tracking, summative content analysis
Abstrakt:
Dizertační práce má především teoretický charakter a přínos. Předmětem jejího zájmu je pojetí aktérů v klíčových teoretických přístupech soudobé veřejné politiky, které jsou posléze aplikovány na příklad vzdělávací politiky, resp. učitelů jako specifického druhu aktérů. Dizertační práce si klade za cíl: 1) popsat zacházení se slovy „actor“ „agent“ a „stakeholder“ (které jsou do češtiny překládány jako „aktér“) v odborných veřejněpolitických textech; 2) představit a porovnat vybrané veřejněpolitické přístupy pracující s aktéry; 3) modelovat použití těchto přístupů na příkladu učitelů (jako aktérů) a politice vnější diferenciace; 4) vytvořit vlastní souhrnný konceptuální rámec pro veřejněpolitický výzkum aktérů. Analytická část dizertační práce je založena na sumativní obsahové analýze veřejněpolitických textů publikovaných ve čtyřech velkých kompendiích veřejné politiky.
Abstract v angličtině:
The doctoral thesis has primarily a theoretical character and outcomes. The focus of interest is formed by a detailed investigation of the actor concept in key theoretical approaches to contemporary public policy; the results are subsequently applied on the example of education policy, particularly on teachers as a specific actor category. The goals of this thesis are: 1) to describe how the words “actor”, “agent” and “stakeholder” (which all translate as “aktér” in the Czech language) are used in public policy articles; 2) to introduce and compare selected public policy approaches working with actors; 3) to model how these approaches are used in the case of teachers (as actors) and the policy of tracking; 4) to create a comprehensive conceptual framework for the public policy research on actors. The analytical part of the doctoral thesis is based on a summative content analysis of public policy texts published in four extensive handbooks of public policy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Magdalena Mouralová 2.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Magdalena Mouralová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Magdalena Mouralová 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ludmila Malíková, Ph.D. 207 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. 179 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc. 155 kB