velikost textu

Characterization of the protein import into Giardia Intestinalis mitosomes

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Characterization of the protein import into Giardia Intestinalis mitosomes
Název v češtině:
Charakterizace importu proteinů do mitosomů Giardia Intestinalis
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Eva Martincová
Školitel:
Mgr. Pavel Doležal, Ph.D.
Oponenti:
Anastasios Tsaousis, Ph.D.
Courtney Stairs, Ph.D.
Id práce:
128445
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra parazitologie (31-161)
Program studia:
Parazitologie (P1522)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 2. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
ABSTRAKT Pohlcení eubakterie a její přeměna v mitochondrii je klíčovým okamžikem v evoluci eukaryot. Jejich proteom se postupně vyvinul v jedinečnou kombinaci původních bakteriálních komponent s eukaryotickými evolučními novinkami. Dnes můžeme u eukaryot najít obrovskou variabilitu mitochondriálních forem – od klasických mitochondrií s kristy a složitým proteinovým systémem pro údržbu vlastního genomu přes hydrogenosomy se schopností produkovat molekulární vodík a konečně mitosomy, které zcela ztratily jak genom, tak většinu původních mitochondriálních funkcí a proteinů. Srovnávání různých podob dnešních mitochondrií můžeme použít pro studium jejich evoluce. Jejich jedinými společnými znaky jsou dvojitá membrána, syntéza železo-sirných center pomocí ISC dráhy a centrální komponenty dráhy pro import proteinů. Proto předpokládáme, že právě tyto znaky představují původní a nezbytné vlastnosti mitochondrií. Mitosomy parasitických protist byly objeveny u zcela nepříbuzných druhů, vznikly tedy nezávisle a přesto byly u všech zachovány podobné proteiny mitochondriálního importu. Tyto komponenty jsou proto považovány za esenciální a nenahraditelné. Import proteinů do mitosomů byl dlouhou dobu považován za zcela minimalistický. Nicméně nejnovější studie ukazují, že mitosomální proteomy obsahují druhově-specifické proteiny, které pravděpodobně nahradily stávající komponenty této dráhy. Mitosomy Giardia intestinalis jsou považovány za jedny z nejvíce redukovaných forem mitochondrie vůbec. S neustálým vylepšováním bioinformatických metod však nacházíme další homology proteinů účastnících se importu proteinů, jako Tom40, Tim44 a Tim17. Navíc s identifikací mnoha nových giardiově-specifických proteinů lze očekávat objev nových unikátních funkcí této organely.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Mitochondrial endosymbiosis was a key event in the evolution of eukaryotes. Its proteome evolved into a unique combination of inherited bacterial components as well as novel eukaryotic inventions. Today, mitochondria show a huge variety across eukaryotic species – from aerobic mitochondria with cristae and complex protein apparatus for maintaining its own genome to hydrogen-producing hydrogenosomes and tiny anaerobic mitosomes without their own genome and with only a single metabolic pathway. Comparing the existing spectra of mitochondria is beneficial for studying their evolution. The only ubiquitous and unifying features are double membrane, ISC pathway for iron-sulfur cluster synthesis and the core of protein import pathway. Therefore, these features could be considered as truly ancestral and essential to mitochondria. Mitosomes of various parasitic protists have evolved independently from complex mitochondria, since they are present in completely unrelated species and yet their evolution led in a surprisingly similar composition of protein import pathway. These retained components are thus believed to be functionally essential and for some reason hard to be replaced by alternate proteins. Mitosomal import pathways were considered very minimalistic for a long time. Nevertheless, the latest research shows, that some of them possess many unique lineage or even species-specific proteins, which likely substitute the loss of canonical components of this pathway. Mitosomes of Giardia intestinalis are one of the most reduced mitochondrial forms discovered so far. However, with the improvement of bioinformatic tools, many distant homologues of proteins involved in protein import pathway such as Tom40, Tim44 and Tim17 were discovered over the last years. Moreover, with the identification of many new Giardia-specific proteins, novel unique functions and pathways are likely yet to be discovered.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Martincová 8.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Martincová 105 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Martincová 34 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Eva Martincová 671 kB
Stáhnout Posudek oponenta Anastasios Tsaousis, Ph.D. 232 kB
Stáhnout Posudek oponenta Courtney Stairs, Ph.D. 73 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 118 kB
Stáhnout Errata Mgr. Eva Martincová 320 kB