velikost textu

Úloha rudimentárních struktur v odontogenezi.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úloha rudimentárních struktur v odontogenezi.
Název v angličtině:
The role of rudimentary structures in odontogenesis.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kateřina Lochovská
Školitel:
Mgr. Mária Hovořáková, Ph.D.
Oponenti:
Doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.
MUDr. Jan Štembírek
Id práce:
128370
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Antropologie a genetika člověka (P1525)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 12. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vývoj zubu, nadpočetný zub, zubní rudiment, sklovinný uzel, Sonic Hedgehog
Klíčová slova v angličtině:
Tooth development, supernumerary tooth, tooth rudiment, enamel knot, Sonic Hedgehog
Abstrakt:
ABSTRAKT Organogeneze in vivo probíhá na základě časo-prostorových vývojových procesů, které závisí na chování buněk, například na jejich růstu, migraci, diferenciaci a mezibuněčných interakcích. Takové chování je regulováno patřičnou přechodnou expresí různých signálních molekul. Navzdory výraznému pokroku terapeutických strategií, stále nebylo odhaleno tajemství vývoje biologické náhrady poškozeného nebo chybějícího zubu. V tomto kontextu poskytují zvířecí modely mocný nástroj umožňující studium normogeneze i patogeneze zubu jak v rámci základního tak i aplikovaného výzkumu. Časný vývoj zubu sdílí podobné morfologické i molekulární znaky s ostatními ektodermálními orgány. Zároveň jsou tyto znaky do značné části konzervovány také mezidruhově, což je výhodné z hlediska použití modelových organismů. Zubní vzorec člověka i myši je proti společnému předkovi redukován, přesto se u obou objevují jak zuby jednoduché, tak i zuby vícehrbolkové. Zároveň byly u obou nalezeny struktury označené jako rudimentární. Tyto struktury jsou během ontogenetického vývoje potlačeny a nebývá jim tedy obecně přisuzována zásadní funkce. Základním cílem předložené práce tedy bylo prostudovat zubní rudimenty detailněji a odhalit jejich funkci v odontogenezi. Tato práce předkládá nové interpretace v oblasti časné zubní normogeneze, na které by měl být brán zřetel při studiu vzniku dentálních patologií. Podařilo se nám prokázat, že během fyziologického vývoje se na vzniku primárního sklovinného uzlu (pEK) podílí buňky zubního rudimentu (R2) a teprve po zapojení těchto buněk vzniká pEK jako signální centrum první stoličky. Signální události v určité oblasti čelistí tedy neodpovídají pouze základům budoucích funkčních zubů, což odporuje obecně přijímanému konceptu. Kromě přímého příspěvku buněk k vývoji funkčního zubu mohou mít zubní rudimenty a jejich signalizace také iniciační funkci, tedy, že iniciují vývoj primordia funkčního zubu, jako je zde ukázáno například v řezákové oblasti myší. Zubní rudimenty si zachovávají svůj odontogenní potenciál, který může být za patologických podmínek obnoven. Výsledkem může být perzistence základu zubního rudimentu, který by za normálních podmínek zanikl, s následným vznikem nadpočetného zubu. Tyto výsledky mohou pomoci při pochopení mechanismů regulace zubního vývoje nebo při tvorbě nových terapeutických přístupů k léčbě patologií dentice.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT In vivo organogenesis is based on the temporal-spatial developmental processes that depend on cell behaviour, for example on their growth, migration, differentiation and intercellular interactions. Such behaviour is regulated by appropriate transient expression of various signalling molecules. Despite the significant advances in therapeutic strategies, the secret of the development of the biological replacement of a damaged or missing tooth has not yet been revealed. In this context, animal models provide a powerful tool for studying tooth normogenesis and pathogenesis in both basic and applied research. Early development of the tooth shares similar morphological and molecular features with other ectodermal organs. At the same time, these features are largely preserved also between species, which is advantageous for the use of model organisms. The dental formula of both: the human and the mouse are reduced against a common ancestor, but both groups of organisms evince simple as well as multicusped teeth. In both, structures called rudimentary were found. These structures are suppressed during ontogenetic development and generally they are not attributed to essential functions. That is why we aimed to study dental rudiments in detail and reveal their function in odontogenesis. This work presents new interpretations in the field of early dental normogenesis, which should be taken into account in studies on dental pathologies. We have shown that during the physiological development of the primary enamel knot (pEK), cells of tooth rudiment (R2) are involved in its formation, and only after the inclusion of these cells the pEK is formed as a signalling centre of the first molar (M1). Thus, signalling events in a certain area of jaws do not only correspond to the primordium of future functional teeth, what the generally accepted concept contradicts. Besides the direct contribution of cells to the development of the functional tooth, the dental rudiments and their signalling may also possess an initiating function. It means that they trigger the development of the primordium of future functional tooth, as has been shown here in the incisor region of mice. The tooth rudiments maintain their odontogenic potential, which can be reactivated under pathological conditions, resulting in the persistence of the rudimentary tooth primordium, which would disappear normally, with the consequent formation of a supernumerary tooth. These results can help with understanding the mechanisms of dental regulation or with developing new therapeutic approaches to the treatment of dental pathologies.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Lochovská 9.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Lochovská 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Lochovská 55 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Kateřina Lochovská 294 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D. 519 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Jan Štembírek 478 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 134 kB