velikost textu

Analýza procesu inkluzivního vzdělávání žáků s mentálním postižením v třídách běžných základních škol

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza procesu inkluzivního vzdělávání žáků s mentálním postižením v třídách běžných základních škol
Název v angličtině:
Inclusive education process analysis of mentally disabled regular primary school students.
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Bc. Erika Bartová, DiS.
Oponenti:
PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Id práce:
128357
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výtvarná výchova (RIGO SPP)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Edukace, inkluzivní vzdělávání, mentální postižení, školní integrace, učitel, základní škola, žák.
Klíčová slova v angličtině:
Education, inclusive education, dispersonalization, school integration, teacher basic school, student.
Abstrakt:
NÁZEV: Analýza procesu inkluzivního vzdělávání žáků s mentálním postižením v třídách běžných základních škol AUTOR: Mgr. Erika Bartová KATEDRA (ÚSTAV) Katedra speciální pedagogiky ABSTRAKT: Rigorózní práce se věnuje problematice edukace žáků s mentálním postižením na základních školách běžného typu. Cílem rigorózní práce je analyzovat problematiku integrace žáků s mentálním postižením do hlavního vzdělávacího proudu, zhodnotit její přednosti a upozornit na možné nedostatky. Ve své teoretické části se zabývá vymezením základních pojmů spojených s mentálním postižením, školskou integrací, edukací žáků s mentálním postižením na základní škole běžného typu a charakterizuje úlohu poradenského systému při integraci. Praktická část práce přibližuje konkrétní proces integrace v praxi na dvou základních školách. Popisuji zde prostředí škol, aktivity s inkluzivní tematikou, které jsou uskutečňovány na Základní škole Na Líše a Základní škole Dukelská. Analýza průzkumu obsahuje případové studie individuálně integrovaných žáků, výsledky dotazníkového šetření a šetření sociometrickou metodou se spolužáky integrovaných žáků, výsledky dotazníků s rodiči žáků a rozhovory s učiteli žáků. Na základě vyhodnocení získaných informací v průběhu vypracovávání rigorózní práce shrnuji doporučení pro zlepšení integračního klimatu na obou základních školách. KLÍČOVÁ SLOVA: Edukace, inkluzivní vzdělávání, mentální postižení, školní integrace, učitel, základní škola, žák.
Abstract v angličtině:
TITLE: Inclusive education process analysis of mentally disabled regular primary school students. AUTHOR: Mgr. Erika Bartová DEPARTMENT: Department of Special Education ABSTRACT: The work is dedicated to education of mentally disabled pupils in common type of elementary school. The aim of the work is to analyze the integration of pupils with mental disability in major type of education system, valorize its strengths and to point out possible failings. The theoretical part defines the basic terms associated with mental disabilities, school integration, common elementary school education of mentally disabled pupils and characterizes the role of integration counseling system. The practical part of this work approaches a particular process of integration at two elementary schools in practice. It describes the environment of schools with an inclusive themed activities that are carried out at an Primary School Na Líše and Primary School Dukelska. Analysis of the survey includes case studies of individually integrated pupils, the results of the questionnaire survey and investigation by sociometric method with integrated pupils classmates, the results of parents´ questionnaire survey and teacher interviews. Based on the evaluation of the information obtained during processing this work I summarize integration climate improvement recommendations for both elementary schools. KEYWORDS: Education, inclusive education, dispersonalization, school integration, teacher basic school, student.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Bc. Erika Bartová, DiS. 2.83 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Bc. Erika Bartová, DiS. 2.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Bc. Erika Bartová, DiS. 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Bc. Erika Bartová, DiS. 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. 60 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 77 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 73 kB