velikost textu

The expression of miRNA in HPV-associated and HPV-independent head and neck tumors

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The expression of miRNA in HPV-associated and HPV-independent head and neck tumors
Název v češtině:
Exprese miRNA u nádorů hlavy a krku asociovaných a neasociovaných s HPV
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Zuzana Sochorová
Školitel:
RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Jiří Hejnar, CSc.
doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
Id práce:
128345
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (P1519)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
HPV, nádor, miRNA
Klíčová slova v angličtině:
HPV, tumor, miRNA
Abstrakt:
ABSTRAKT Nádory hlavy a krku představují skupinu nádorů dvojí etiologie. První skupinou jsou nádory asociované s infekcí HPV, druhou skupinou jsou nádory nevirové etiologie, které jsou spojeny s dvěma hlavními rizikovými faktory, a tím je kouření a konzumace alkoholu. Z publikovaných studií je zřejmé, že HPV-pozitivní nádory se vyskytují častěji u mladších pacientů a zároveň tito pacienti vykazují lepší prognózu a celkové přežívání. Z tohoto důvodu je zvažována modifikace léčby na základě etiologie nádorového onemocnění. Nicméně je důležité zajistit specifický, citlivý a klinicky významný biomarker pro přesné určení etiologie nádoru. Vhodným kandidátem pro takové biomarkery jsou miRNAs, jakožto malé nekódující regulační molekuly, které jsou stabilní i v archivních vzorcích, a jejichž rozdílná exprese byla detekována v řadě lidských nádorů a je specifická pro nádory různého původu. Předkládaná práce je zaměřena na miRNA profilování v HPV-pozitivních a HPV-negativních nádorech krčních mandlí a nádorech děložního hrdla s cílem najít rozdíly v regulaci důležitých karcerogenních drah nádorů virové a nevirové etiologie. Naše výsledky ukazují velkou heterogenitu v expresních profilech miRNAs u těchto nádorů. I přes využití velmi dobře charakterizovaného a jednotného souboru vzorků jsme detekovali malý překryv HPV-specifických miRNAs ve srovnání s naším modelovým systémem, a stejně tak ve srovnání s jinými studiemi. Z toho důvodu jsme hledali příčiny takové heterogenity a naše výsledky ukazují na důležitost stejnorodosti analyzovaných vzorků a standardizaci typu klinického materiálu a normalizačních přístupů pro vyhodnocování získaných dat. Souhrnně lze říci, že předkládaná práce představuje naše výsledky studia miRNA v HPV-asociovaných nádorech. Během výzkumu jsme narazili na několik důležitých poznatků, které nám pomůžou vylepšit další experimenty. Identifikovali jsme tzv. „HPV-core“ miRNA specifické pro HPV-asociované nádory a získaná data budou využita a zhodnocena v rámci následujícího projektu zabývajícího se miRNA analýzou HPV-asociovaných a neasociovaných nádorů dalších anatomických lokalizací. Dále pak budou identifikované miRNAs analyzovány funkčně.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Head and neck cancers represent a group of tumors with two different etiologies. The first type is associated with the viral HPV infection, the second one is virus-independent and it is associated with smoking and alcohol consumption as two main risk factors. Numerous studies show that HPV-positive tumors are more frequent in younger patients, as well as that the prognosis and overall survival of these patients is remarkably better. Therefore, the modification of the treatment is considered. For this, however, specific, sensitive and clinically relevant biomarkers for accurate identification of tumor etiology is needed. Suitable candidates for such biomarkers are miRNAs, small non-coding regulatory molecules stable in archived samples, that have been shown as differentially expressed in human cancers and the expression pattern seems specific for tumors of different origin. The submitted thesis focuses on miRNA profiling in HPV-positive and HPV-negative tonsillar tumors and cervical carcinomas with the aim to find out the differences between regulation of important carcinogenetic pathways of tumors of viral and non-viral etiology. Our data have shown very large heterogeneity of the miRNA expression profiles of these tumors. Despite the well characterized and uniform samples collection, we have found very small overlap of the HPV-specific miRNAs in comparison to both our model system and to other studies. Therefore, we focused on the reasons for such heterogeneity, this study has shown the importance of the homogeneity of analyzed samples and standardization of the type of clinical material and normalization approach for data analyses. Overall, the submitted thesis presents our results from miRNA research of HPV-related cancers. During the research, several important observations were made which allow for the improvement of the next experiments. Finally, the HPV-core miRNAs were identified and will be evaluated in a following project in a set of HPV-related and non-related samples from malignant tissues of other anatomical locations. These selected miRNAs will be then analyzed functionally.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Sochorová 34.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Sochorová 354 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Sochorová 350 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Zuzana Sochorová 465 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiří Hejnar, CSc. 217 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. 248 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 157 kB