velikost textu

Pseudolongitudinální výzkum individuálních zvláštností sociability žáků základní školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pseudolongitudinální výzkum individuálních zvláštností sociability žáků základní školy
Název v angličtině:
Pseudolongitudinal Research of Individual Sociability traits Pupils in Primary School
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Marie Novotná
Oponenti:
PhDr. Václav Mertin
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Konzultant:
PhDr. Václav Mertin
Id práce:
128310
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Obor studia:
Psychologie (PS)
Přidělovaný titul:
---
Datum obhajoby:
10. 4. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sociabilita, interindividuální vztahy, interakce, sociální vztahy, časná adolescence,socializace
Klíčová slova v angličtině:
Sociability, interindividual relations, interaction, social relations, early adolescence,socialization
Abstrakt:
ANOTACE Předložená práce se zabývá výzkumem individuálních zvláštností sociability žáků prostřednictvím analýzy jejich sociálních vztahů. V teoretické části jsou zpracovány poznatky o obecném pojmovém rámci sociability, vymezuje interindividuální vztahy jako teoretické a empirické východisko výzkumu sociability, charakterizuje vývojové období časné adolescence. V další části je stručně popsána analýza sociability žáků z hlediska základních psychických komponent, zvláštní pozornost je zaměřena na sociálně emocionální dispozice a to zejména na souvislosti temperamentových dispozic se sociálním chováním a vztahy vrstevníků. Na ni navazuje socializace v období adolescence. Závěr teoretické části se zabývá sociálními vztahy ve škole. Empirická část představuje pseudolongitudinální kvantitativní výzkum, kde byla v prvé řadě zjištěna korelace mezi individuálními zvláštnostmi sociability žáků a extraverzí. Rovněž zachycuje do jaké míry je sociabilita rozdílná v závislosti na pohlaví, jak se liší sociální charakteristiky mezi pohlavími. Vzhledem k tomu, že se jedná o opakované dotazníkové šetření, porovnává výsledky testování stejného vzorku respondentů ve dvouletém časovém intervalu. Klíčová slova: sociabilita, interindividuální vztahy, interakce, sociální vztahy, časná adolescence, socializace.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The submitted thesis is concerned with the research of individual distinctions of sociability of pupils through analysis of their social relations. The theoretical part deals with findings on general range of the concept of sociability, defines interindividual relations as a theoretical and empirical resource of the sociability research, characterizes the developmental period of early adolescence. The further part of the thesis briefly describes sociability of pupils from the view of basic psychical components, a special attention is focused on social emotional dispositions particularly on relations of temperamental dispositions with social behaviour and relations of peers. It is connected to socialization in the period of adolescence. The conclusion of the thesis deals with social relations at school. The empirical part represents pseudolongitudinal quantitative research, where first of all correlation between individual distinctions of sociability of pupils and extraversion was found out. Futher, it describes to what extent the ability of sociability varies in relation to gender, how social characteristics between genders are different. Considering the fact that it is a repeated questionaire research, it compares test results of the same model of respondents in a two – year time interval. Key words: Sociability, interindividual relations, interaction, social relations, early adolescence, socialization.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Marie Novotná 3.44 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Marie Novotná 1.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Marie Novotná 206 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Marie Novotná 141 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Václav Mertin 37 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 40 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 89 kB
Stáhnout Errata PhDr. Marie Novotná 60 kB