velikost textu

Bird communities in stands of non-native trees

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bird communities in stands of non-native trees
Název v češtině:
Ptačí společenstva v porostech nepůvodních dřevin
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Hanzelka
Školitel:
Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. David Hořák, Ph.D.
prof. Mgr. Miroslav Šálek, Ph.D.
Id práce:
128273
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Environmentální vědy (P3931)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Tato dizertační práce se zabývá vlivy porostů nepůvodních dřevin na ptáky v České republice. Nepůvodní rostliny, včetně dřevin, jsou známy svým nepříznivým vlivem na biodiverzitu, přičemž ptáci představují její široce používaný indikátor. Zde předložené studie ptačích společenstev v porostech nepůvodních dřevin zkoumají, do jaké míry jsou ptáci nepůvodními dřevinami ovlivňováni, což může pomoci ke zhodnocení významu nepůvodních rostlin jako faktoru ohrožující biodiverzitu. Jako zástupce rozšířené nepůvodní dřeviny byl vybrán z listnáčů trnovník akát a z jehličnanů borovice černá. V porostech těchto dřevin jsem zkoumal možné mechanismy ovlivňující ptačí společenstva, vycházející z očekávaných rozdílů ve vegetační struktuře, druhové bohatosti ptáků, složení ptačího společenstva, potravních zdrojích a míře predačního tlaku v porovnání s porosty původního dubu a původní borovice lesní. Obecně počet druhů ptáků pozitivně koreluje se složitostí vegetační struktury. Počet druhů ptáků se však mezi zkoumanými porosty nelišil, navzdory průkazně vyšší vegetační heterogenitě porostů nepůvodních dřevin v porovnání s porosty původních dřevin. Složení ptačího společenstva se lišilo především s ohledem na rozdílnou preferenci jehličnatého a listnatého lesa u jednotlivých ptačích druhů. Z toho plyne, že základní parametry porostů mohou hrát důležitější roli než nepůvodnost dřevin. Avšak původ dřeviny byl dalším faktorem průkazně ovlivňující složení ptačího společenstva. Jeho vliv lze vidět především v poklesu habitatových specialistů v akátových porostech. Těchto specializovaných druhů ubylo pravděpodobně také kvůli ochuzení zkoumaného potravního zdroje, nočních motýlů představující důležitou součást potravy v hnízdním období. Na druhou stranu habitatoví generalisté, druhy méně náročné na kvalitu potravního zdroje, v akátových porostech převládali. V poslední řadě predační tlak na umělá hnízda se nelišil mezi oběma typy porostů, přestože byla očekávána nižší míra predace hnízd v akátových porostech z důvodu jejich vyšší heterogenity vegetace. Je možné, že podrost těchto porostů nedostatečně skrýval hnízda před predátory. Na závěr lze konstatovat, že určité druhy ptáků mohou v porostech nepůvodních dřevin trpět. Avšak nenáročné druhy jsou schopné tyto porosty využívat a možná se jim tam může dařit. Detailní rozbor a diskuzi zkoumaných jevů přinášejí přiložené publikace. 7
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the effects of non-native tree stands on birds in the Czech Republic. Non-native plants, including trees, are known to adversely affect the biodiversity. At the same time, birds represent a widely used biodiversity indicator. The studies of bird communities in stands of non-native trees presented here show the extent to which the birds have been impacted by non-native tree stands. This knowledge can be used to evaluate the importance of non-native plants as a biodiversity threatening factor. As the representatives of widespread non-native trees, the broad-leaved black locust and coniferous black pine were selected. In these stands I investigated possible mechanisms affecting bird communities, arising from assumed differences in vegetation structure, bird species richness, bird community composition, food supplies, and nest predation pressure compared to the stands of native oak and native Scots pine. In general, the bird species richness positively correlates with the vegetation structure complexity. Despite the fact that the non-native stands proved to have a higher heterogeneity of vegetation structure than the native stands, bird species richness did not differ among the focal stands. The bird community composition was primarily affected by the birds’ preference of coniferous or broad-leaved stands. It suggests that basic stand characteristics may play more important role than the non-nativeness of the tree species. However, the tree origin was another factor significantly affecting the bird community composition. Its influence can be seen mainly in a decline of habitat specialists in black locust stands. The numbers of these specialised bird species have declined, most likely, also due to the impoverishment of the investigated food supply, nocturnal Lepidoptera representing an important food source during the breeding season. On the other hand, species less demanding on the food source quality, habitat generalists, prevailed in the black locust stands. Finally, the predation pressure on artificial nests, expected to be lower in non-native black locust stands due to the higher vegetation heterogeneity in these stands, did not differ between both stand types. Probably, the undergrowth of non-native stands might not provide sufficient nest concealment from predators. To conclude, certain bird species may suffer in stands of non-native trees. However, modest species are able to utilize such habitats and possibly to thrive there. Attached publications provide detailed analyses and discussions of the investigated phenomena. 6
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Hanzelka 5.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Hanzelka 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Hanzelka 81 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jan Hanzelka 392 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. David Hořák, Ph.D. 980 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Mgr. Miroslav Šálek, Ph.D. 232 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 783 kB