velikost textu

Transmission and epidemiology of visceral leishmaniasis

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Transmission and epidemiology of visceral leishmaniasis
Název v češtině:
Přenos a epidemiologie viscerálních leishmanióz
Typ:
Disertační práce
Autor:
Tatiana Košťálová, BMS
Školitel:
prof. RNDr. Petr Volf, CSc.
Oponenti:
prof. Maria Antoniou
prof. Jean-Claude Dujardin, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Iva Kolářová, Ph.D.
Id práce:
128245
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra parazitologie (31-161)
Program studia:
Parazitologie (P1522)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 4. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Leishmania, Phlebotomus, protilátky, rekombinantní proteiny, hostitel
Klíčová slova v angličtině:
Leishmania, Phlebotomus, antibodies, recombinant proteins, host
Abstrakt:
ABSTRACT IN CZECH Viscerální leishmanióza (VL) je onemocnění působené prvoky Leishmania donovani a Leishmania infantum. Zatím co v Indii je lidská VL působená Le. donovani považována za antroponózu, ve východní Africe se diskutuje o zapojení zvířat jako rezervoárových hostitelů. První část mé dizertační práce je zaměřená na detekci leishmánií v hlodavcích a netopýrech odchycených v různých oblastech Etiopie. Celkově bylo na Leishmania spp. pozitivních 8.2 % hlodavců a 4.9 % netopýrů. Následná sekvenace odhalila parazity z komplexu Le. donovani u 10 % hlodavců, u netopýrů infekce Le. donovani nebyla detekována. Všichni hlodavci pozitivní na Le. donovani byli odchyceni v oblastech jihozápadní Etiopie, kde je výskyt lidské VL a jejích potenciálních vektorů známý. Naše výsledky naznačují možnou účast hlodavců v koloběhu VL v Etiopii. V průběhu sání flebotomové injikují do rány imunogenní slinné proteiny, které vyvolávají druhově specifickou protilátkovou odpověď. Protilátky proti slinám mohou být využity jako ukazatelé expozice hostitele flebotomům a v oblastech s endemickým výskytem leishmanióz jako ukazatelé rizika infekce leishmániemi. S cílem objasnit, zda domácí zvířata (pes, koza, ovce, kráva a osel) ze severní a severozápadní Etiopie mohou hrát úlohu v přenosu VL, jsme měřili hladiny protilátek proti slinám Phlebotomus orientalis, předpokládaného vektora Le. donovani v Etiopii. Celkově byly protilátky proti slinám P. orientalis detekovány u 23.1 % zvířat, nejvyšší seroprevalence byla u psů (58.8 %) a ovcí (47.7 %), následně pak u oslů, koz a krav. Výsledky naznačují oportunistické chování P. orientalis při hledání zdroje krve a tedy i možnost zoonotického přenosu Le. donovani. Třetí část mé dizertační práce je zaměřená na použití rekombinantních proteinů namísto celých slinných žláz v sérologických testech. Nejprve byly použity rekombinantní proteiny ze slinných žláz P. perniciosus v dlouhodobé studii dělané na psech žijících v oblasti s endemickým výskytem Le. infantum v jižní Itálii. Zaznamenali jsme silnou pozitivní korelaci mezi protilátkami proti celým slinným žlázám a 43 kDa rekombinantním yellow proteinem (rSP03B). Kinetika protilátkové odpovědi proti celým slinám i rSP03B proteinu měla stejný průběh a jasně korelovala se sezonním výskytem flebotomů. Popsali jsme také asociaci mezi zvýšenou hladinou protilátek proti celým slinám a leishmániovou infekcí u psů, u protilátek proti rSP03B proteinu však pozorována nebyla. Na základě výsledků z průřezové studie z Itálie a Portugalska jsme navrhli rSP03B protein jako univerzální ukazatatel expozice psů P. pernicosus v celém areálu jeho rozšíření.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Visceral leishmaniasis (VL) is widespread disease caused by protozoa Leishmania donovani and Leishmania infantum. Human visceral leishmaniasis caused by Le. donovani in India is considered an anthroponosis, however in East Africa, the role of animals as reservoirs remains unclear. The first part of this thesis demonstrated natural Leishmania infection in wild rodents and bats in Ethiopia. Overall, 8.2% rodents and 4.9% bats were positive for Leishmania spp. Subsequent sequencing revealed that 10% of Leishmania-positive rodents were infected by parasites from Le. donovani complex, on the other hand, no Le. donovani DNA was detected in bats. All Le. donovani-positive rodents were captured in the localities of southwest Ethiopia where human VL cases have been reported and potential sand fly vectors occur. Our findings indicate that rodents are likely to play a role in VL transmission in Ethiopia. During blood feeding, sand flies inoculate into the host skin immunogenic salivary proteins which elicit species specific antibody response. Anti-saliva antibodies could be used as a marker of host exposure to sand flies and, in leishmaniasis endemic areas, also as risk markers of Leishmania infection. In order to find out if the domestic animals (dog, goat, cow, and donkey) from north and northwest Ethiopia are involved in VL cycle we measured antibodies against saliva of Phlebotomus orientalis, the implicated vector of VL in Ethiopia. A total of 23.1% of the animals were seropositive for anti-P. orientalis saliva IgG, with the highest seroprevalence observed in dogs (58.8%) and sheep (47.7%) followed by donkeys, goats and cows. These results indicate opportunistic feeding preferences of P. orientalis and also the possibility of zoonotic transmission of Le. donovani. The third part of this thesis is focused on the use of recombinant salivary proteins instead of whole saliva in antibody detection assays. We have used, for the first time the Phlebotomus perniciosus, salivary recombinant proteins in a longitudinal field study on dogs from Le. infantum endemic locality in south Italy. We found a strong correlation between IgG antibodies recognizing 43 kDa recombinant yellow-related protein (rSP03B) and the whole salivary antigen. The kinetics of antibody response had similar pattern for whole saliva and for rSP03B and was clearly related to seasonal activity of P. perniciosus. We found association between canine leishmaniasis infection and antibodies against whole saliva but not against rSP03B. Moreover, in cross-sectional study from Portugal and Italy we proposed rSP03B protein as universal marker of canine exposure to P. perniciosus within its entire distribution area.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tatiana Košťálová, BMS 9.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tatiana Košťálová, BMS 486 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tatiana Košťálová, BMS 353 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Tatiana Košťálová, BMS 1.51 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Maria Antoniou 568 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Jean-Claude Dujardin, Ph.D. 2.15 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 514 kB