velikost textu

The Role of selected exocyst subunits in response of plants to pathogen

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Role of selected exocyst subunits in response of plants to pathogen
Název v češtině:
Úloha vybraných podjednotek komplexu exocyst v odpovědi rostlin na patogena
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Peter Sabol
Školitel:
Mgr. Ivan Kulich, Ph.D.
Oponenti:
Ing. Lenka Burketová, CSc.
Yasin Dagdas
Konzultanti:
doc. RNDr. Viktor Žárský, CSc.
Tamara Pečenková, CSc.
Id práce:
128213
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Program studia:
Anatomie a fyziologie rostlin (P1524)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
sekrece; exocytóza; komplex exocyst; poutání váčkov; endomembrány; fytopatogén
Klíčová slova v angličtině:
secretion; exocytosis; complex exocyst; vesicle tethering; endomembranes; phytopathogen;
Abstrakt:
Abstrakt V posledních létech se objevuje narůstající počet publikací naznačujících zapojení rostlinné sekretorické dráhy do obrany vůči fytopatogenům. Konkrétně, v rámci současného výzkumu byly detailněji objevovány úlohy rostlinného komplexu exocyst. Přesto, jak přesně exocystem zprostředkovaná exocytóza přispívá k sekreci antimikrobiálních látek a obraně založené na buněčné stěně zůstává neobjasněno. V předkládané práci poskytuji experimentální důkazy a navrhuji další hypotézy o vybraných podjednotkách exocystu v imunitní reakci rostlin. Zvláště ukazuji, že EXO70B1 podjednotka exocystu interaguje s proteinem souvisejícím s imunitou, RIN4. Štěpení RIN4 pomocí AvrRpt2 Pseudomonas syringae efektorové proteázy uvolňuje jak RIN4 fragmenty, tak EXO70B1 z plazmatické membrány, když je tranzientně exprimován v listech Nicotiana benthamiana. Spekuluji o tom, jak by to mohlo mít vliv na regulaci polarizované depozice kalózy. Ve společně vypracovaném článku jsme také navrhli hypotézu, že EXO70B1- zprostředkovaná autofagická degradace TN2 rezistenčního proteinu zabraňuje jeho hyperaktivaci a vývoji fenotypů mimikujících léze. Kromě toho ve spolupráci s kolegy uvádím údaje o účasti EXO70H4 v sekreci kalózasyntázy PMR4, potřebnou pro depozici křemíku. Představujíc možný konvergentní mechanismus navrhujeme, že EXO70H4 podjednotka exocystu by se mohla podílet také na výstavbě obranné papily. Konečně, ve společně vypracovaném přehledovém článku shrnujeme poznatky a navrhujeme další scénáře pro účast rostlinného exocystu na sekreci v souvislosti s autofagií v obraně rostlin.
Abstract v angličtině:
Abstract In the recent years, there has been a growing number of publications indicating at the involvement of plant secretory pathway in defense against phytopathogens. Specifically, roles of plant exocyst complex have been explored in deeper detail in current research. Yet, exactly how exocyst- mediated exocytosis contributes to secretion of antimicrobials and cell wall-based defense remains unclear. In the presented Dissertation, I provide both experimental evidence and devise further hypotheses on selected exocyst’s subunits in plant immune reactions. Particularly, I show that EXO70B1 exocyst subunit interacts with immunity-related RIN4 protein. Cleavage of RIN4 by AvrRpt2 Pseudomonas syringae effector protease releases both RIN4 fragments and EXO70B1 from the plasma membrane when transiently expressed in Nicotiana benthamiana leaves. I speculate on how this might have an implication in regulation of polarized callose deposition. In a co-authored opinion paper, we also hypothesize that EXO70B1-mediated autophagic degradation of TN2 resistance protein prevents its hyperactivation and lesion mimic phenotype development. In addition, in collaboration with my colleagues, I present data on EXO70H4’s engagement in PMR4 callose synthase secretion, required for silica deposition. Representing a possible convergent mechanism, we propose that EXO70H4 exocyst subunit might likewise participate in defensive papilla buildup. Finally, in a co-authored review paper, we summarize knowledge and suggest further scenarios for plant exocyst involvement in autophagy-related secretion in plant defense.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Peter Sabol 21.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Peter Sabol 213 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Peter Sabol 212 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Peter Sabol 144 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Lenka Burketová, CSc. 286 kB
Stáhnout Posudek oponenta Yasin Dagdas 105 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 161 kB