velikost textu

Modelování Velké mlhoviny v Orionu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Modelování Velké mlhoviny v Orionu
Název v angličtině:
Modelling the Orion Nebula Cluster
Typ:
Diplomová práce
Autor:
RNDr. Václav Pavlík, Ph.D.
Vedoucí:
doc. RNDr. Ladislav Šubr, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D.
Id práce:
127979
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Program studia:
Fyzika (N1701)
Obor studia:
Astronomie a astrofyzika (FA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 5. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
metody: N-částicové simulace, metody: analýza dat, hvězdokupy: konkrétní (M42), hvězdy: dynamika
Klíčová slova v angličtině:
methods: N-body simulations, methods: data analysis, star clusters: individual (ONC), stars: dynamics
Abstrakt:
Název práce: Modelování Velké mlhoviny v Orionu Autor: Václav Pavlík Katedra: Astronomický ústav Univerzity Karlovy Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Ladislav Šubr, Ph.D. (Astronomický ústav Univerzity Karlovy) Abstrakt: Otevřené hvězdokupy jsou často diskutovány z hlediska jejich vývoje a struktury. V této práci jsme se zaměřili na studium typického představitele těchto objektů — Velké mlhoviny v Orionu (M 42) — na základě observačních dat, včetně jejich porovnání s N -částicovými modely od Šubr et al. (2012). Tyto nume- rické modely byly inspirovány nedávno navrženým vývojovým schématem, podle něhož hvězdokupy vznikají z velmi hustých počátečních podmínek. Z analýzy rentgenových zdrojů se ukázalo jako pravděpodobné, že M 42 je rotačně symet- rická ve vnitřních oblastech do 0.7 pc. Další analýzou zahrnující též observační da- ta z optického a infračerveného oboru jsme došli k závěru, že M 42 má na větších poloměrech (do 2 pc) protáhlý tvar od severovýchodu na jihozápad. Porovnali jsme rovněž radiální profily různých hmotnostních skupin hvězd. Objevili jsme náznak inverzní hmotové segregace mezi hvězdami s hmotností v rozsahu od 1 do 5 M⊙ a hvězdami s hmotností menší než 0.5 M⊙, a to v oblasti od 0.5 pc do 1.5 pc. Tento výsledek je v nesouladu s teoretickými očekáváními (i s výsledky numerických modelů) a zaslouží si další studium. Klíčová slova: metody: N -částicové simulace, metody: analýza dat, hvězdokupy: konkrétní (M 42), hvězdy: dynamika
Abstract v angličtině:
Title: Modelling the Orion Nebula Cluster Author: Václav Pavlík Department: Astronomical Institute of the Charles University Supervisor: doc. RNDr. Ladislav Šubr, Ph.D. (Astronomical Institute of the Charles University) Abstract: Young star clusters are widely discussed from the point of view of their evolution and structure. In this work we focused our attention on studying a typical representative of these objects — the Orion Nebula Cluster (ONC, M 42) — based on the observational data, including their confrontation with N- body models from Šubr et al. (2012). These numerical models were inspired by the recently proposed evolutionary scenario, according to which the star clusters begin their evolution from very dense initial conditions. From the analysis of the X-ray sources we revealed that the ONC is likely to be rotationally symmetric in the inner area ( 0.7 pc). Further analysis including also optical and IR observational data led us to the conclusion that the ONC is elongated from the North-East to the South-West on large scales (up to 2 pc). We also compared radial profiles of different mass groups of stars and we discovered a possibly inverse mass segregation between stars with masses in the interval (1 ; 5) M⊙ and the stars less massive than 0.5 M⊙ in the range from 0.5 pc to 1.5 pc. This result does not correspond to the theoretical expectations (neither to the results from the numerical models) and it deserves further investigation. Keywords: methods: N -body simulations, methods: data analysis, star clusters: individual (ONC), stars: dynamics
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Václav Pavlík, Ph.D. 2.35 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Václav Pavlík, Ph.D. 93 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Václav Pavlík, Ph.D. 21 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Václav Pavlík, Ph.D. 21 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Ladislav Šubr, Ph.D. 93 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D. 60 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 108 kB
Stáhnout Errata RNDr. Václav Pavlík, Ph.D. 305 kB