velikost textu

"Doma s Ivanou" - přirozený porod jako narušení mocenského diskurzu: diskurzivní analýza Příběhů pro Ivanu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
"Doma s Ivanou" - přirozený porod jako narušení mocenského diskurzu: diskurzivní analýza Příběhů pro Ivanu
Název v angličtině:
"With Ivana at home" - natural childbirth as a disruption of power discourse: discoursive analysis of www.pribehyproivanu.cz
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Eva Zemanová
Vedoucí:
doc. Věra Sokolová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Dita Jahodová
Id práce:
127867
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra genderových studií (24-KGS)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Genderová studia (GS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
přirozený porod, domácí porod, autoritativní vědění, porodní asistentka, diskurz
Klíčová slova v angličtině:
natural childbirth, home childbirth, authoritative knowledge, midwife, discourse
Abstrakt:
ABSTRAKT Předložená práce se zabývá ženskou zkušeností s přirozeným porodem a jejím potenciálem pro narušení medicínského diskurzu, který je v České republice v oblasti porodů stále dominující. Prostřednictvím metody diskurzivní analýzy se snažím o vygenerování takového jednání, které může být v rozporu se společenskými očekáváními, a může tak normy a standardy v oblasti těhotenství a porodnictví zpochybnit. Současně s tím se snažím vysledovat, zda a jakým způsobem prohlubování a získávání porodního vědění vede k proměně ženských identit. Teoreticky je práce zakotvena v poststrukturalistickém paradigmatu a staví na konceptech biomoci, performativního aktérství a autoritativního vědění. Zdrojem dat jsou na internetu zveřejňované příběhy psané na podporu porodní asistence Ivaně Königsmarkové (www.pribehyproivanu.cz).
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The topic of this thesis is woman's experience with natural childbirth and its potential for disruption of medical discourse, which is in the Czech Republic in obstetrics still dominating. Through the method of discoursive analysis I am trying to generate any behavior that may be in conflict with social expectations and may question norms and standards in the field of pregnancy and obstetrics. I am also trying to trace whether and how does the deepening and gaining of the birth knowledge lead to the transformation of woman's identity. Theoretically, the work is grounded in a post-structuralist paradigm and builds on the concepts of biopower, performative acting and authoritative knowledge. Data sources are stories written in support of a midwife Ivana Königsmarková and published on the internet (www.pribehyproivanu.cz).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Zemanová 1.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Zemanová 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Zemanová 32 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Věra Sokolová, Ph.D. 197 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dita Jahodová 326 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 196 kB