velikost textu

Novobarokní fenomén v pražské architektuře kolem roku 1900

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Novobarokní fenomén v pražské architektuře kolem roku 1900
Název v angličtině:
The neo-baroque phenomenon in Prague architecture around 1900
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tomáš Zimmer
Vedoucí:
Ing. Petr Macek, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Id práce:
127670
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (M8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DU)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
neobaroko, architektura, Polívka, rázovitost, asanace
Klíčová slova v angličtině:
neo-baroque, architecture, Ohmann, Prague, modern style
Abstrakt:
Koncem devatenáctého století se postupně opouštějí objektivní principy v architektuře směrem k principům individuálním a lokálním. Nově se rehabilituje česká renesance i české baroko. Působí zde mnoho faktorů, které k tomu přispívají. Jde zejména o vliv okolních států, kde je baroko rehabilitováno o něco dříve. Dále je to poznání samotných architektů, kteří se podílejí na rekonstrukci barokních památek. Postupně přibývá i článků a knih týkajících se barokní architektury. Novobaroko je oceňováno jako styl, který dobře zapadne do pražské architektury a nepůsobí zde rušivě a cize. Novobarokní realizace se uplatňují v nově vznikajících urbanistických centrech a v místech pražských asanací, najdeme je též na architektonických výstavách. Existují určité předstupně novobarokní architektury, jako je například druhé rokoko, módní styl poloviny století a také architektonické importy, ale hlavní proud novobarokní architektury začíná až s příchodem Friedricha Ohmanna do Prahy kolem roku 1889. Stojí tu vedle sebe novobaroko ve své čisté formě proti eklektické formě s vlivy ostatních architektonických stylů, zejména secese. Samotné inspirační zdroje novobaroka jsou více různorodé, čerpají jak z domácí tradice, a to z jejich různých etap, tak i ze zahraničí, především z Vídně, ale i vzdálenější Francie. Není však žádný typický novobarokní architekt, v té době architekti tvořili v mnoha stylových polohách a novobaroko bylo jedním z nich. Architekti tvořili individuálně a každý měl odlišný styl a preferoval jiné barokní inspirace. Na scéně se objevují jinak méně známí architekti jak Viktor Beneš, Alois Dlabač, Josef Pospíšil, kterých si dosavadní literatura moc nevšímala. Typologie staveb je různorodá s převažujícím nájemním domem. Dochovalo se též množství nerealizovaných návrhů. Některé stavby se bohužel nedochovaly. V mnoha příkladech novobarokní architektura anticipuje řešení, kterými se bude zabývat moderní architektura.
Abstract v angličtině:
The objective principles in the architecture production around 1890 have been gradually lefg into individual and local principles. There has been new rehabilitation of the Czech renaissance and Czech baroque architecture. There have been many factors like influence of the neighbour states, where had been baroque architecture regabilitated earlier, or scientific research during reconstruction of the baroque monuments. There have been gradually many notes and books about baroque art. The neo-baroque style has been appreciated, that has been in agreement with existing Prague architecture. Neo-baroque buildings we have found in the new urbanism places, in teh places of Prague brownfield development and we have found them also in the exhibitions of the architecture. There exist predecessors of the neo-baroque architecture,like the second rococo, trendy style of the middle of the 19. century and also architecture imports, but the main stream have started with the entry of Friedrich Ohmann to Prague. Pure neo-baroque we can find beside eclectic form with the influence of the other style, especially modern style. The scale of the baroque inspiration is very wide. The neo-baroque architecture not only continues in domestic baroque inspiration, but also from other places, especially Viennese architecture. There is no any typical neo-baroque architect, the architects created in many styles and the neo-baroque has been one of them. The architects produce individually and each one has different style and preferred different baroque inspirations.The typology of the neo-baroque buildings is very variety, with predominate rental house. Also many plans of the architects have not been realized. What is important of neo-baroque architecture in Prague? That respect the Prague atmosphere, so that the destruction of not important neo-baroque building deprives the city urbanism of his authenticity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Zimmer 5.24 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Tomáš Zimmer 850 MB
Stáhnout Příloha k práci 2 Mgr. Tomáš Zimmer 850 MB
Stáhnout Příloha k práci 3 Mgr. Tomáš Zimmer 850 MB
Stáhnout Příloha k práci 4 Mgr. Tomáš Zimmer 850 MB
Stáhnout Příloha k práci 5 Mgr. Tomáš Zimmer 850 MB
Stáhnout Příloha k práci 6 Mgr. Tomáš Zimmer 850 MB
Stáhnout Příloha k práci 7 Mgr. Tomáš Zimmer 850 MB
Stáhnout Příloha k práci 8 Mgr. Tomáš Zimmer 91.45 MB
Stáhnout Příloha k práci 9 Mgr. Tomáš Zimmer 22 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Zimmer 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Zimmer 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Petr Macek, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Richard Biegel, Ph.D. 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 17 kB