velikost textu

Společné jmění manželů se zaměřením na jeho zánik a vypořádání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Společné jmění manželů se zaměřením na jeho zánik a vypořádání
Název v angličtině:
Community property of spouses with a focus on its termination and settlement
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Helena Pyszková
Vedoucí:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Oponent:
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Id práce:
127534
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
5. 10. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce není pouze přiblížit aktuální právní úpravu v oblasti společného jmění manželů s důrazem na jeho zrušení a majetkové vypořádání ve světle aktuální judikatury. Práce se také věnuje změnám, které do této problematiky vnáší rekodifikace občanského práva. Zároveň zahrnuje srovnání s právní úpravou v Německu, se kterým nás pojí jistá část historického vývoje. Celá práce je doplněna aktuální judikaturou.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this work is not only draw attention to current legislation in the field of marital property, with an emphasis on its dissolution and property settlement in the light of current case law. The work also deals with the changes that this issue brings into re-codification of civil law. It also includes a comparison with the legislation in Germany, with whom we are linked by a certain portion of the historical development. All work is completed with current case law.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Helena Pyszková 1.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Helena Pyszková 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Helena Pyszková 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 166 kB