velikost textu

Aspekty užívání rostlinných přípravků dospělou populací v Český republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aspekty užívání rostlinných přípravků dospělou populací v Český republice
Název v angličtině:
Aspects of the use of herbal preparations adult population in the Czech Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. PharmDr. Karel Knotek, Ph.D.
Vedoucí:
prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.
Oponenti:
Doc. RNDr. Václav Zelený, CSc.
Prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.
Id práce:
127521
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Předmětem této disertační práce je mapování přístupů a chování dospělé populace v České republice k užívání rostlinných přípravků (dále jen RP), a to jak léčivých rostlin (LR), rostlinných léčiv, tak bylinných doplňků stravy (BDS). Vysoká prevalence RP je pro veřejnost vhodnou příležitostí využít je k samoléčbě nebo prevenci nemocí. Obecná část práce seznamuje s charakteristikami a významem obou skupin rostlinných přípravků, problematikou jejich výběru, užívání a postavení ve světě a v ČR na základě rešerší. Praktická část pak přináší výsledky z dotazníkového průzkumu mezi uživateli rostlinných přípravků - zákazníků lékáren - z vybraných regionů ČR: hlavního města Prahy, severočeského a jihočeského regionu. Na základě třídících znaků sleduje práce chování a postoje veřejnosti k výběru, způsobu obstarávání a užívání RP a souvisejících činností se samoléčbou, jako jsou konzultace vhodného výběru RP nebo informování lékaře o užívání RP. Práce zjišťuje znalosti a povědomí uživatelů o léčivých rostlinách, o jejich sběru, užívání a vlastnostech, na jejichž základě respondenti výběr RP provádějí. V experimentální části práce výsledky šetření ukázaly, že typickým dospělým uživatelem rostlinných přípravků je žena se středoškolským vzděláním, mezi 31 - 60 roky, fyzicky aktivní, nekuřačka, žijící v metropoli. Prevalence užívání domácích rostlin, jako Matricaria recutita, Melissa officinalis, Mentha piperita, Plantago lanceolata nebo Tilia cordata, jak v nativní nebo sušené formě, tak ve formě hotových přípravků, obstaraných nákupem nebo vlastním sběrem, byla v práci prokázána. Ve vztahu k výběru rostlinných přípravků byla zaznamenána vysoká prevalence konzultací s lékárníkem i lékařem, zejména v regionech (89%), zatímco zpětná informování lékařů o užívání RP od uživatelů nejsou dostatečná (65%). Literární prameny se staly nejdůležitějším zdrojem informací o léčivých účincích rostlin (23%). Nemoci z nachlazení, trávicí potíže, urologické problémy a nespavost patřily k nejčastějším zdravotním indispozicím léčenými rostlinnými přípravky. Výzkum také potvrdil vysoký vliv reklamy na ženy pro výběr přírodních produktů (59%). Z výsledků průzkumu lze vyvodit závěr, podle něhož chování české klientely lékáren nese shodné rysy v přístupech k výběru, užívání RP a s nimi spojených činnostech s těmi, které byly identifikovány v ekonomicky vyspělých zemích. Naproti tomu jsou rysy, které se od těch ve vyspělých zemích odlišují, a to na základě společenského specifického vývoje v uplynulých desetiletích nebo vlivem přetrvávajících tradičních hodnot ve společnosti. Klíčová slova: prevalence, rostlinný přípravek, doplněk stravy, samoléčba, fytoterapie
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The subject of this thesis is to map the approach and behaviour of the adult population in the Czech Republic as regards the use of plant products (PP), both medicinal plants and herbal dietary supplements. For the public, the high prevalence of PP is a good opportunity to use such plants for self-medication or to prevent illness. The general part of this thesis describes the characteristics and importance of both groups of plant products, as well as the topical issue of the choice, use and role of these plants in the world and in the Czech Republic on the basis of research. The practical part then presents the results of a questionnaire survey of people who use plant products – customers of pharmacies in selected regions of the Czech Republic: the capital, Prague, the Region of North Bohemia, and the Region of South Bohemia. Based on classification attributes the work monitors the public’s approach and behaviour as regards the choice and means of acquiring and using PP and activity in relation to self-medication, such as consulting the suitable selection of PP or people informing their doctor that they are using PP. The work ascertains to what extent users know about and are aware of medicinal plants, how they are collected and used, and their properties on which the respondents base their choice of PP. In the experimental part of the thesis the results of the survey showed that the typical users of plant products are women with secondary-school education, aged between 31 and 60, physically active, non-smokers, living in the metropolis. The survey proved the prevalence of the use of domestic plants, such as Matricaria recutita, Melissa officinalis, Mentha piperita, Plantago lanceolata and Tilia cordata, in their natural and dried forms as well as in the form of finished products which are either purchased or collected. In relation to the choice of plant products it was seen that a high proportion of users consult their pharmacist or doctor, particularly in the regions (89%), while the number of people who later inform their doctor that they are using PP is inadequate (65%). Literary sources have become the most important source of information about the medicinal effects of plants (23%). Illnesses resulting from catching cold, digestive disorders, urological problems and insomnia are the most common reasons leading to the use of medicinal plant products. The survey confirmed the high level of influence that advertising has on women in selecting natural products (59%). From the results of the survey we can conclude that the behaviour of Czech clients of pharmacies share the same features as regards their approach to the choice and use of PP and related activities as those identified in economically developed countries. However, this behaviour also involves features which differ from those in developed countries, either due to the specific way in which society has developed in recent decades or through the influence of traditional values which still apply in society. Keywords: prevalence, plant product, dietary supplement, self-medication, phytotherapy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. PharmDr. Karel Knotek, Ph.D. 3.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. PharmDr. Karel Knotek, Ph.D. 124 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. PharmDr. Karel Knotek, Ph.D. 74 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D. 145 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. RNDr. Václav Zelený, CSc. 379 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc. 292 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc. 308 kB