velikost textu

Otázka nebezpečí a možnosti proměny vztahu k řeči: K Heideggerovu titulu „nebezpečí” (die Gefahr)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Otázka nebezpečí a možnosti proměny vztahu k řeči: K Heideggerovu titulu „nebezpečí” (die Gefahr)
Název v angličtině:
The Danger and the question concerning relation to speech: Turning point and Heidegger's title the Danger (die Gefahr)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Bc. Vlastimil Jílek
Školitel:
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
Oponenti:
PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
Id práce:
127472
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Doktorský obor Německá a francouzská filosofie (24-DNFF)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Německá a francouzská filozofie (D NFF)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
umění, básnictví, řeč, Ge-stell, nebezpečí,
Klíčová slova v angličtině:
art, poetry, speech, Ge-stell, Danger
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná studie je pokusem o uvedení Heideggerova pojetí pravdy myšlené jako neskrytost bytí do souvislostí s problematikou bytnosti techniky [Ge-stell], a to s ohledem k nebezpečí [Gefahr], které se skrývá v tomto specifickém způsobu odkrývání. Pravda je u Heideggera oproti tradici myšlena jinak, totiž ve své vazbě ke svobodě zakoušené jako otevřenost vztahování. Heidegger se zde pokouší vyvést otázku po bytostném určení pravdy z oblasti obvyklého tázání vázaného a vedeného předem určitou představou pravdy. Otázka po charakteru konkrétní význačné cesty k neskrytosti bytí, umění, otevírá druhou kapitolu. Sledujeme zde, jak se otázka neskrytosti bytí rozvíjí v tázání po původu uměleckého díla. Umění se ukazuje jako jedna z bytostných cest k neskrytosti bytí. Umělecké dílo dává podobu místu, kde jsme a žijeme. V díle umění se otevírá bytostný svět. V současné epoše dějin bytí však vládne specifický způsob odkrývání, zakrývající odkrývání, v němž se svět odpírá. Čelíme zpustnutí věcí a odepření světa. Je proto třeba tázat se po způsobu odkrývání vládnoucím v bytnosti techniky, v němž se specifickým způsobem, tj. v zakrývajícím odkrývání, uděluje bytí. V tomto specifickém údělu odkrývání se plastičtěji a v konkrétních souvislostech ukazuje to, co známe jako in- sistování. Heidegger je vypracovává v koncepci tzv. Ge-stellu coby poslední a významově nejprázdnější epochy dějin bytí. Tento způsob odkrývání se ukazuje jako nebásnický. Je tu však ještě stále, byť skomírající, možnost jiné řeči. Řeči, která je s to dbát nebezpečí, řeč básnivá. V ní může ještě vyrůstat to záchranné, tj. smysl schraňující. V řeči dbalé bytostného nebezpečí se nabízí možnost otevřít se technice ve svobodném vztahu k bytnosti techniky. Básnění je bytostnou cestou k neskrytosti. Je to cesta, která dává teprve podobu místu, kde jsme a žijeme. Právě básnická řeč skýtá možnost obratu [Kehre] v nebezpečí [Gefahr], protože je řečí dbalou bytí.
Abstract v angličtině:
Abstract The main aim of this theoretical study is to help to clarify Heidegger’s conception of the Danger [Gefahr] in relation with possibilities of the Turn [Kehre] which are hidden in the Danger itself. The Danger is hidden in Enframing [Ge-stell] as the essence of technology. First of all, it is necessary to clarify the concepts of being, truth and freedom. This shows us that concealment (hiddenness) is the necessary precondition for unconcealment, i.e. truth. Heidegger in this context speaks about the paths to unconcealment. Significant way to unconcealment is the art. Heidegger in "The Origin of the Work of Art" explains the essence of art in terms of the concepts of being and truth. The art is for Heidegger the way of expressing the element of truth. Art is not merely representation of the way things are but artwork can bring the meaning of what it is to exist. That means, that Heidegger reminds us about the value of the work of art as the means to open a "clearing" [Lichtung] for the appearance of things in the world, or to disclose their meaning for human beings. Heidegger writes about the art’s ability to set up an active struggle between “Earth” and “World”. The World is the web of significant relations in which human being exists. The Earth means the background against which every meaningful worlding emerges. But at this time, the World and the Earth are in danger as we are under command of “Ge-stell”. The world is refused and the things are missing. Heidegger applied the concept of Ge-stell to his exposition of the essence of technology. "Gestell, literally 'framing', is an all-encompassing view of technology. Such enframing pertains to the manner reality appears or unveils itself in the period of modern technology. Concerning the essence of technology and how we see things in our technological age, the world has been framed as the "standing-reserve". But at this time we are still able freely withstand the danger by the means of art and especially by poetry. Poetic relation prepares us for disclosure of the Danger hidden in Ge-stell and to prepare a free relationship to the technical. Heidegger presents poetry [Dichtung] as a way to navigate this constellation, because the poet views the world as it is and as it reveals itself.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Vlastimil Jílek 1.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Vlastimil Jílek 32 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Vlastimil Jílek 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Aleš Prázný, Ph.D. 773 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D. 395 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Martin Nitsche, Ph.D. 152 kB