velikost textu

Hodnocení ekosystémových služeb a alternativ jejich dalšího vývoje v biosférických rezervacích UNESCO

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení ekosystémových služeb a alternativ jejich dalšího vývoje v biosférických rezervacích UNESCO
Název v angličtině:
Assessing ecosystem services and the alternatives of their future development in UNESCO Biosphere Reserves
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Veronika Zuzana Harmáčková
Školitel:
Mgr. David Vačkář, Ph.D.
Oponenti:
doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
Mgr. Vilém Pechanec, Ph.D.
Id práce:
127460
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Doktorský obor Environmentální studia (24-DES)
Program studia:
Environmentální studia (P1602)
Obor studia:
Environmentální studia (ENV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ekosystémové služby, rozpory, scénáře, participativní přístupy, zúčastněné strany, změna krajinného pokryvu a využití území, modelování, InVEST, Třeboňsko, Šumava, Česká republika, dlouhodobý socio-ekologický výzkum (LTSER)
Klíčová slova v angličtině:
Ecosystem services, trade-offs, scenarios, participatory approaches, stakeholders, land use and land cover change, modelling, InVEST, Třeboň Basin, Šumava, Czech Republic, long term socio-ecological research (LTSER)
Abstrakt:
Abstrakt Poskytování ekosystémových služeb v rámci sociálně-ekologických systémů je ovlivňováno řadou environmentálních a antropogenních hnacích sil, ovlivňujících přírodní ekosystémy. Kapacita ekosystémů současně poskytovat různé typy ekosystémových služeb je zároveň z podstaty limitována. Změny ekosystémů a související produkce ekosystémových služeb proto mají přímé důsledky pro existenci člověka a jeho blahobyt. Cílem předkládané práce je představit modelovací přístup hodnotící regulační, zásobovací a kulturní ekosystémové služby a kvantifikující jejich potenciální rozpory (trade-offs). Tento přístup je ilustrován dvěma případovými studiemi, uskutečněnými ve vybraných biosférických rezervacích UNESCO v České republice – Biosférické rezervaci Třeboňsko a Biosférické rezervaci Šumava. Obě tyto oblasti jsou charakterizovány vysokými úrovněmi přírodního a kulturního bohatství, a zároveň jsou typické neshodami při definování priorit budoucího vývoje krajiny a krajinného managementu. Prvním krokem této práce byla analýza sociálně-ekologické dynamiky studovaných oblastí pomocí série participativních scénářů ve spolupráci s místními zúčastněnými stranami. V této části práce byly zjištěny preference zúčastněných stran ohledně vývoje krajiny studovaných oblastí do roku 2050. Následně byly zhodnoceny dopady jednotlivých scénářů na ekosystémové služby a jejich rozpory s využitím kombinace prostorově explicitních modelů a modelovacích přístupů. Výsledky práce ukazují, že zatímco scénáře upřednostňující ekonomické přínosy generované krajinou byly typické značnými rozpory mezi ekosystémovými službami, scénáře upřednostňující ochranu krajiny poskytovaly vyšší úrovně ekosystémových služeb s nižšími rozpory. Závěry studie ukazují, že zatímco některé participativně vytvořené scénáře preferovaly spravování ekosystémů za účelem okamžitého ekonomického zhodnocení, započítání ekosystémových služeb a jejich rozporů ilustruje, že environmentálně zaměřené scénáře přinášejí vyšší dlouhodobé přínosy. Závěry práce proto zdůrazňují význam hodnocení ekosystémových služeb a jejich rozporů pro udržitelný management krajiny, územní plánování a rozhodování o krajině. Účelem této disertační práce je též přispět k rozvoji dlouhodobého socio-ekologického výzkumu (long-term socio-ecological research, LTSER) v České republice.
Abstract v angličtině:
Abstract The provision of ecosystem services within social-ecological systems is influenced by multiple environmental and anthropogenic driving forces, affecting natural ecosystems. At the same time, the capacity of ecosystems to concurrently provide different types of ecosystem services is inherently limited. Thus, ecosystem changes and their effect on ecosystem services have direct implications for human existence and well-being. The aim of this thesis is to present a modelling approach to assess regulating, provisioning and cultural ecosystem services and to quantify their potential trade-offs, illustrated by two case studies carried out in selected UNESCO Biosphere Reserves in the Czech Republic, Třeboň Basin Biosphere Reserve and Šumava Biosphere Reserve. Both of the selected case study areas are characterized by high levels of natural and cultural assets and challenges regarding future landscape management. In this study, first the social-ecological dynamics within the study areas was analysed by creating participative scenarios through collaboration with local stakeholders, eliciting their preferences regarding future landscape development to 2050. Second, the impact of the scenarios on ecosystem services and their trade-offs were assessed using a combination of spatially explicit models and modelling approaches. The results indicate that while scenarios promoting economic revenues from landscapes caused substantial trade-offs among ecosystem services, conservational scenarios provided higher levels of ecosystem services with lower trade-offs. This study illustrates that while some stakeholder-created scenarios favoured managing ecosystems for short-term economic revenues, incorporating the provision of ecosystem services and their trade-offs shows that environmentally focused scenarios provide higher long-term benefits. The conclusions of this study emphasize the importance of assessing ecosystem services trade-offs for sustainable landscape management and well-informed spatial planning and decision-making. At the same time, this study aims to contribute to the development of long-term socio-ecological research (LTSER) in the Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Zuzana Harmáčková 4.49 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Veronika Zuzana Harmáčková 444 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Zuzana Harmáčková 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Zuzana Harmáčková 149 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. 190 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vilém Pechanec, Ph.D. 103 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 245 kB