velikost textu

Vídeňští Češi v 21.století a jejich hudba z etnomuzikologické perspektivy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vídeňští Češi v 21.století a jejich hudba z etnomuzikologické perspektivy
Název v angličtině:
Viennese Czechs and their music in the 21st century from an ethnomusicological perspective
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Zita Skořepová
Školitel:
doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Oponenti:
doc. Mgr. Vlastislav Matoušek, Ph.D.
PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Id práce:
127454
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Doktorský obor Integrální studium člověka - Obecná antropologie (24-DIC)
Program studia:
Humanitní studia (P6107)
Obor studia:
Integrální studium člověka - obecná antropologie (ISCOA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
etnomuzikologie, česká menšina ve Vídni, diaspora studies, hudba a migrace vídeňských Čechů
Klíčová slova v angličtině:
ethnomusicology, Czech minority in Vienna, diaspora studies, music and migration of Viennese Czechs
Abstrakt:
Okolo roku 1900 se Vídeň stala městem s největším počtem česky mluvících obyvatel. Příslušníci české menšiny založili množství spolků a podíleli se na širokém spektru aktivit, mezi nimiž měla důležitou úlohu také hudba. Nejdůležitějšími rysy současné české menšiny ve Vídni je 1) několik různě motivovaných a odlišně politicky podmíněných vln dobrovolné i nedobrovolné migrace, 2) přítomnost potomků Čechů, kteří zůstali na území bývalého Rakouska-Uherska a 3) koexistence několika generací a uskupení lidí odlišné politické orientace i rozdílných postojů k integraci do rakouské společnosti. Dnešní česká vídeňská menšina je tak heterogenním společenstvím s rozdílnými „kulturními kohortami“. Na základě terénního výzkumu, tj. zúčastněného pozorování hudebních událostí a polostrukturovaných rozhovorů s využitím teoretických přístupů etnomuzikologie a diaspora studies se práce zaměřuje na tři vzájemně úzce související otázky: Jak hudební tvorba a účast na hudebních událostech odráží heterogenitu současné české vídeňské menšiny? Jak je tvořivost, resp. účast na hudebních událostech podmíněna migrační situací? A jak současní vídeňští Češi vyjednávají svoji národní identitu skrze hudební aktivity? Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Around 1900, Vienna became the city with the greatest number of Czech-language speakers. Members of the Czech minority founded important community institutions and engaged in a wide range of cultural activities – music among them. The most important markers characterizing the contemporary Czech minority in Vienna are (1) several variously motivated and differently politically determined waves of voluntary, but also involuntary, migration, (2) presence of descendants of those Czechs who stayed on the territory of the former Austro-Hungarian Empire, and (3) coexistence of several generations and groups of people with different political orientation and attitudes towards integration into Austrian society. At present, the Czech Viennese minority is a heterogeneous community with different “culture cohorts”. Using fieldwork, thus the participant observation of musical events together with the semi- structured interviews and combining the theoretical perspectives of ethnomusicology and diaspora studies, this dissertation deals with the three interrelated questions: How do the musical creativity and participation at musical events reflect the heterogeneity of the contemporary Czech Viennese minority? How does the migrant situation determine the creativity, respectively the participation at musical events? And how do the contemporary Viennese Czechs negotiate their national identity through the musical activities? Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zita Skořepová 2.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zita Skořepová 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zita Skořepová 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Vlastislav Matoušek, Ph.D. 468 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Dana Bittnerová, CSc. 546 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 237 kB