velikost textu

Ochrana osobnosti nezletilých v kyberprostoru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana osobnosti nezletilých v kyberprostoru
Název v angličtině:
The Protection of Personality Rights of Minors in Cyberspace
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Veronika Křížová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Id práce:
127366
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
7. 10. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kyberprostor Osobnostní práva Děti
Klíčová slova v angličtině:
Cyberspace Personality Rights Children
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je poskytnout úvod do problematiky ochrany osobnosti v kyberprostoru. Subjektem práce je segment nezletilých uživatelů služeb informační společnosti. Práce poskytuje sumarizaci uživatelských aktivit dětí a mládeže v kyberprostoru a analýzu potenciálních hrozeb pro osobnostní práva, které některá jednání v prostoru těchto služeb představují. Dále práce poskytuje porovnání a analýzu platné právní úpravy osobnostních práv v kontextu kyberprostoru a nových technologií, zejména práva na soukromí, a to v České republice, v rámci EU a v USA, a také náhled do očekávaných změn v této oblasti, daných aktuálním legislativním vývojem. Práce obsahuje případové studie, které si kladnou za cíl osvětlit rozhodovací praxi soudů a poukázat na následky některých z nejzávažnějších zásahů do osobnostních práv nezletilých v kyberprostoru. Práce představuje postoj, který klade důraz na širší využití občanskoprávního institutu ochrany osobnosti také pro tyto případy a interdisciplinární spolupráce při tvorbě nové legislativy. Práce poskytuje výčet některých alternativ, které by mohly přispět k zajištění poskytnutí větších právních záruk nejen nezletilým uživatelům Webu 2.0 a nových technologií, ale každému jejich uživateli.
Abstract v angličtině:
Abstract The purpose of this paper is to provide an introduction to the problems of the protection of personality rights in cyberspace. The subject of this study is a segment of minor users of Information and Communications Technology (ICT) services. This paper provides a summary of youth users’ activity in cyberspace and an analysis of potential threats to their personality rights that use of such services represent. Furthermore this paper provides a comparative analysis of the legal regulation of personality rights in the context of cyberspace and new technologies in the Czech Republic, EU, and The United States. This thesis is also exploring the expected changes stemming from current legislative development. This paper contains case studies that aim to explain the case law and to shift the focus on the aftermath of some of the gravest invasions of privacy of minors while in cyberspace. This study argues that importance should be given to the protection of personality rights through civil law measures and to the interdisciplinary cooperation on the legislative process. This paper provides a list of possible alternatives which might give better legal guarantees, not only to minors using of Web 2.0 and new technologies but to all users.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Křížová 1.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Křížová 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Křížová 68 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 28 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 26 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 140 kB