velikost textu

Rozhodné právo v mezinárodní obchodní arbitráži

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozhodné právo v mezinárodní obchodní arbitráži
Název v angličtině:
Applicable Law in International Commercial Arbitration
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jitka Coufalová
Vedoucí:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponent:
JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Id práce:
127362
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
20. 4. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rozhodné právo, mezinárodní obchodní arbitráž, smluvní autonomie
Klíčová slova v angličtině:
applicable law, international commercial arbitration, party autonomy
Abstrakt:
Rozhodné právo v mezinárodní obchodní arbitráži (abstrakt) Cílem této rigorozní práce je analyzovat volbu rozhodného práva v mezinárodní obchodní arbitráži, a to ve třech perspektivách: rozhodné právo pro hlavní smlouvu, rozhodné právo pro rozhodčí doložku a rozhodné právo procesních aspektů arbitrážního řízení (lex arbitri, arbitrabilita). Pozornost je dále věnována prvkům souvisejícím s volbou rozhodného práva, jako je zastřešující princip smluvní svobody a limity volby rozhodného práva. K zodpovězení shora uvedených tří hlavních otázek rozhodného práva je použita komparativní metoda, přičemž jsou současně analyzovány mnohé zahraniční právní úpravy arbitrážního řízení stejně jako arbitrážní nálezy a relevantní judikatura. Teoretické přístupy k volbě rozhodného práva jsou tak konfrontovány s jejich případným použitím a modifikacemi v praxi.
Abstract v angličtině:
Applicable Law in International Commercial Arbitration (Abstract) The aim of this thesis is to analyse the choice of applicable law in the international commercial arbitration from three perspectives: applicable law of an underlying agreement, applicable law of an agreement to arbitrate, and applicable law of procedural aspects of arbitration proceedings (lex arbitri, arbitrability). Furthemore, the thesis is alco focused on elements related to the choice of applicable law, for instance the principle of party autonomy and limits of the choice of applicable law. To answer the main three above-mentioned questions regarding applicable law, comparative method is used and subsequently number of foreign legal regulations on arbitral proceedings as well as arbitral awards and relevant case law are analyzed. Theoretical approaches to the choice of applicable law are therefore confronted with their potential application and modifications in practice.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jitka Coufalová 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jitka Coufalová 123 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jitka Coufalová 10 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 140 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 200 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 189 kB