text size

Pražský obraz Sv. Lukáš maluje Madonu od Jana Gossaerta zv. Mabuse

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Pražský obraz Sv. Lukáš maluje Madonu od Jana Gossaerta zv. Mabuse
Titile (in english):
The Prague painting Saint Luke painting the Virgin by Jan Gossaert called Mabuse
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Anna Hamrlová
Supervisor:
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Mgr. Markéta Jarošová, Ph.D.
Thesis Id:
127159
Faculty:
Catholic Theological Faculty (KTF)
Department:
Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Study programm:
Theory and History of Art and Culture (N8109)
Study branch:
History of Christian Arts (MU)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
20/01/2014
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Jan Gossart, Jan Gossaert, Jan Mabuse, sv. Lukáš, sv. Lukáš maluje Madonu, ikonografie, Národní galerie v Praze, Malín, Mecheln, Michiel Coxie, grisajová malba
Keywords:
Jan Gossart, Jan Gossaert, Jan Mabuse, Saint Luke, Saint Luke painting the Virgin, iconography, The National Gallery in Prague, Mechelen, Michiel Coxie, grisaille painting
Abstract (in czech):
Anotace Národní Galerie v Praze uchovává významné dílo vlámského manýristy Jana Gossaerta. Deska s námětem Sv. Lukáš maluje Madonu byla původně určena pro katedrálu sv. Romboulta v belgickém městě Mechelenu (Malín). Umělecké dílo představuje jedno z prvních užití renesančního slohu v malířství za Alpami. Gossaert nový styl načerpal během italského pobytu o několik let dříve a skloubil ho s tradičním nizozemským uměním. Kolem roku 1513, kdy dílo vzniklo, umělec působí na humanistickém dvoře nizozemské regentky Markéty Rakouské v Meche- lenu a nechává svůj vlastní tradičně založený styl ovlivňovat tamním uměleckým prostředím s řadou významných zahraničních umělců. Malba je provedena tra- dičním způsobem na dubové desce, renesanční i gotická architektura je zdobena sochami po způsobu en grisaille“. Zdánlivě prostý námět je pomocí těchto soch ” a architektury ikonograficky hlouběji doplňován. Z doby vystavení desky v ka- tedrále sv. Víta v Praze je dochována řada grafických listů, díky nimž můžeme pozorovat, jak bylo dílo během staletí prezentováno. 1
Abstract:
Abstract The National Gallery in Prague conserves an important masterpiece of the Fle- mish mannerist Jan Gossaert. The panel painting Saint Luke painting the Virgin was originally determined for the cathedral of Saint Roumboult in Mechelen in Belgium. The artwork represents one of the first applications of Renaissance style behind the Alps. Gossaert was educated in this new style during a visit to Italy several years earlier and combined it with traditional Flemish art. The artist worked for the court of Margaret of Austria in Mechelen around the year 1513, the year the painting originates. His traditional style became influenced by the techniques used in Mechelen by foreign artists. The theme is painted the tradi- tional manner of work on an oak panel. Renaissance and Gothic architecture is decorated by en grisaille“ sculptures. A seemingly simple theme is given deeper ” meaning thanks to these objects containing hidden meanings. There are also some prints from the time the panel was in the Saint Vitus Cathedral in Prague due to which we can contemplate the progress in presentation of the painting during centuries. 1
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Anna Hamrlová 13.28 MB
Download Abstract in czech Mgr. Anna Hamrlová 14 kB
Download Abstract in english Mgr. Anna Hamrlová 13 kB
Download Supervisor's review doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 84 kB
Download Opponent's review PhDr. Mgr. Markéta Jarošová, Ph.D. 170 kB
Download Defence's report prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c. 333 kB