velikost textu

Aplikovaná kognitivně-behaviorální analýza jako účinný nástroj pro rozvoj komunikačních dovedností a řešení problémového chování u dospívajících s diagnostikovaným Aspergerovým syndromem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aplikovaná kognitivně-behaviorální analýza jako účinný nástroj pro rozvoj komunikačních dovedností a řešení problémového chování u dospívajících s diagnostikovaným Aspergerovým syndromem
Název v angličtině:
Applied cognitive behavioral analysis as an effective tool for the development of of communication skills and problem solving behavior in adolescents diagnosed with Asperger Syndrome
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Ivo Spilka
Oponenti:
doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D.
Id práce:
127096
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výtvarná výchova (RIGO SPP)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
4. 2. 2013
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
360o zpětná vazba, aplikovaná kognitivně-behaviorální analýza, Aspergerův syndrom, Kaizen, Kirkpatrikův čtyřstupňový model měření efektivity rozvojových aktivit,kognitivně behaviorální techniky, kompetenční modely, neurolingvistické programování, strukturované učení.
Klíčová slova v angličtině:
360degree feedback, Applied Cognitive-Behavior Analysis, Aspereger’s Syndrome, Cognitive Behavior Therapy, Competence Model, Kaizen, Kirkpatrick four-level model of learning processes effectiveness measurement, Neuro-Linguistic-Programming, Structured Learning Theory.
Abstrakt:
Tato rigorózní práce se zabývá problematikou práce s dospívajícími, u kterých byl diagnostikován Aspergerův syndrom. Na základě implementace vlastního rozvojového projektu potvrzuje efektivitu využití kognitivně behaviorálních technik při sociálním učení, nácviku komunikačních dovedností a také při řešení problémového chování. Představuje i další možnosti, jak jejich účinky zintenzivnit - zejména prostřednictvím aplikace principů Kaizen a některých technik neurolingvistického programování. Teoretickými východisky práce jsou principy strukturovaného učení, aplikovaná behaviorální analýza resp. nástroje kognitivně behaviorální terapie, Kirkpatrickův čtyřstupňový model, měření účinnosti výchovných a vzdělávacích procesů se záběrem především na třetí stupeň, tj. změnu chování cílové skupiny, a principu Kaizen, coby producenta velkých změn prostřednictvím pravidelně realizovaných malých pokroků, který se zatím využívá zejména pro neustálé zlepšování v industriální sféře. Účinnost vlastního projektu je prokázána 360o zpětnou vazbou, postavenou na kompetenčním modelu jednoho gymnázia, které integruje studenty s poruchami autistického spektra.
Abstract v angličtině:
This Rigorosum Thesis work puts mind to questions how to effectively work with adolescents they were diagnosed with Aspereger’s Syndrome. Based on author-led concrete development project, it proves the high efficiency of cognitive behavior techniques for the social learning and the training and improvement of communication skills or additionally for problem behavior solving. Together with those frequently used tools it shows other opportunities how to raise efficiency - especially of Kaizen principles application and of some Neuro-Linguistic- Programming techniques. Theoretical starting points are Structured Learning principles, Applied Behavior Analysis or more precisely Cognitive Behavior Therapy tools, Kirkpatrick four- level model of training processes effectiveness measurement, especially focused on the third level that means target group behavior changes on the daily basis, and Kaizen as a maker of extensive changes through continuous improvement which is frequently used so far for continuous improvement in industry. The efficiency of the author developed and led project is certified by 360degree feedback based on the competence model of one concrete secondary grammar school in Czech Republic which is opening to integrate students with diagnosed autistic spectrum disorders.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Ivo Spilka 9.63 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Ivo Spilka 7.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Ivo Spilka 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Ivo Spilka 6 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D. 78 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 59 kB