velikost textu

Problematické aspekty financování měst a obcí České republiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematické aspekty financování měst a obcí České republiky
Název v angličtině:
The problematic aspects of financing of cities and minucipalities in the Czech Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Ilona Kruntorádová
Vedoucí:
PhDr. Petr Juptner, Ph.D.
Oponent:
Ing. Jan Čopík, Ph.D.
Id práce:
127037
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Politologie (P)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
22. 10. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
financování, veřejná správa, územní samospráva, lokální politika
Klíčová slova v angličtině:
financing, public service, municipal authorities, local policy/ local government
Abstrakt:
Abstrakt V letech 2000, resp. 2003 byla v České republice dokončena první a druhá etapa reformy veřejné správy, s níž úzce souvisí problematika veřejných financí, zvláště pak financování měst a obcí. Předložená práce analyzuje problematické aspekty financování měst a obcí České republiky z hlediska postavení municipalit v politickém systému. Komunální rozpočty jsou prostředkem, jímž místní vlády naplňují své cíle, své politiky a zajišťují rozvoj své municipality. Jde o téma vysoce aktuální. Političtí představitelé místních samospráv nejsou kvůli různým rolím a míře veřejných služeb, které poskytují, jednotní v názoru na podobu financování místních rozpočtů. Municipality tak nedisponují jednotným silným hlasem při zajišťování svých priorit. Tyto odlišné zájmy se odrážejí v programech politických stran. Nebýt jiných rozporů ve vládní koalici, pravděpodobně by tato otázka štěpila strany ODS a TOP 09 ve společném klubu se STAN. Problematika systému financování samospráv přesahuje rámec politologie. Je tématem multidisciplinárním, mezioborovým. Aby bylo možné téma uchopit a zkoumat z politologického pohledu, je třeba nastínit ekonomický a právní kontext a postavení místních samospráv v rámci demokratického zřízení ČR, ve kterém územní samosprávy artikulují zájmy a preference jednotlivých občanů. Zmíněnou problematiku nelze analyzovat bez rozpoznání těchto skutečností, která ve svém důsledku determinují rozhodnutí komunálních politiků. Předložena práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola přináší teoretická východiska. Zbylé kapitoly jsou empirické. Cílem práce bylo poskytnout ucelený pohled na fungování veřejných financí, resp. místních rozpočtů, vymezení evropských trendů v rámci finanční autonomie a postavení místních samospráv vycházejících z implementace mezinárodních pravidel. Dále byly vymezeny podmínky fungování obcí a měst ČR, vč. legislativního rámce, veřejné správy a stanovení míry finanční autonomie českých měst a obcí. V této práci analyzuji hlavní pilíře financování měst a obcí ČR (definuji jeho problematické aspekty: rozpočtové určení daní, systém dotací a transferů, resp. příspěvek na přenesenou působnost, místní daně, resp. poplatky) proto, abych osvětlila postoje politických aktérů a zainteresovaných stran. Rovněž je objasněn politický kontext a důsledky vznikající z procesu vyjednávání. Postavení municipalit v rámci decentralizace není možné hodnotit bez vyrovnání se s otázkou financování. Stěžejní je tedy rovina politologická, nicméně pro verifikaci zadání je nutné využít mezioborových poznatků a přístupů jiných věd. Poslední kapitola představuje závěry výzkumu provedeného na základě kvalitativní metody „dimensional sampling“ mezi starosty Středočeského kraje a poskytuje tak relevantní data pro zodpovězení výzkumných tezí.
Abstract v angličtině:
Abstract In 2000, respectively 2003 the Czech Republic finished the first and the second stage of public administration reform, which is closely linked with the issue of public financing, especially the financing of municipalities. This thesis analyzes the problematic aspects of the financing of municipalities in the Czech Republic in terms of the status of municipalities in the political system. Municipal budgets are the means by which local governments fulfil their objectives, policies and ensure the development of their municipalities. It is a highly topical issue. Political leaders of local authorities are not due to play the differing roles and provide different level of public services, united in the opinion of the form of financing of local budgets. Municipalities do not have such a strong unified voice in ensuring its priorities. These different interests are reflected in the programs of political parties. The question of financing municipalities would probably disintegrated ODS and TOP 09 together with STAN in the coalition in cas of the absence of other contradictions. The issue of local governement funding goes beyond the scope of political science. It is multidisciplinary, interdisciplinary topic. In order to grasp and research the topic from political science perspective, it is necessary to outline the economic and legal context and the position of local governments in the democratic establishment of the Czech Republic in which the local governments articulate the interests and preferences of individual citizens. The above mentioned problems could not be analyzed without recognition of the facts that ultimately determine the decision of local politicians. This thesis is divided into five chapters. The first chapter forms theoretical basis. The following chapters are empirical. The aim of this work was to provide readers with a comprehensive view of the public finance, respectively local budgets, the definition of European trends in the financial autonomy of local governments and the status of local self.goverment based on the implementation of international rules. This work also means to define the conditions for running of municipalities and cities in the CR, incl. legislative framework, public service and determine the degree of financial autonomy of towns and communities in the CR. In this thesis I analyze the main pillars of the financing of cities and municipalities (I define its problematic aspects: (tax revenue, the grant and transfer system, respectively financal contribution to the delegated powers, local taxes, respectively local fees) so that I clarify the attitudes of political actors, key players and stakeholders. It is also makes clear the political context and consequences of the process. The position of municipalities in the decentralization can not be assessed without dealing with the issue of funding. Political science is key level but for verification of the assignment is necessary to use interdisciplinary knowledge and attitudes of other sciences. The last chapter presents conclusions of the research conducted on the basis of qualitative methods "dimensional sampling" among the mayors of the „Středočeský kraj“ providing relevant data to answer the research thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Ilona Kruntorádová 4.05 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Ilona Kruntorádová 1.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Ilona Kruntorádová 24 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Ilona Kruntorádová 20 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jan Čopík, Ph.D. 112 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.32 MB