text size

Sexualita z pohledu islámu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Sexualita z pohledu islámu
Titile (in english):
An Islamic Perspective on Sexuality
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Michal Zdeněk
Supervisor:
prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.
Opponent:
Bronislav Ostřanský, Ph.D.
Thesis Id:
127022
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Department of Middle Eastern Studies (21-UBVA)
Study programm:
Languages and Literatures (M7310)
Study branch:
Arabic Studies — Persian Studies (ARABPER)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
19/09/2012
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Islám, Sexualita
Keywords:
Islam, Sexuality
Abstract (in czech):
Tato diplomová práce pojednává o vztahu islámské tradice a lidské sexuality, přičemž se zaměřuje na prameny sunnitského islámu. Cituje z Koránu, hadíthů, klasických děl islámského práva a fatew. Zabývá se sexuálními aspekty manželského vztahu, včetně polygynního vztahu, právy a povinnostmi partnerů v sexuálním životě a taktéž omezeními při výběru partnera. Dále se zabývá povoleným sexuálním vztahem s otrokyní a nepovolenými sexuálními vztahy jako je cizoložství nebo homosexuální aktivity. Taktéž pojednává o rituální čistotě vztahující se k sexuálnímu styku a menstruaci a dále pak o mužské i ženské obřízce. Definuje mužskou a ženskou nahotu a rozebírá právo na rozkoš a orgasmus a dále pak také některé sexuální praktiky jako přerušovaná soulož, masturbace nebo orální a anální sex. V případech zakázaných vztahů, aktivit a praktik pak zmiňuje i možné tresty.
Abstract:
This thesis discusses the relation between the Islamic tradition and sexuality, while focusing on sources of the Sunni Islam. It quotes from the Qur’an, hadiths, classical works of the Islamic jurisprudence and various fatwas. It deals with sexual aspects of the marital relationship, including the polygyny, with partners‘ rights and duties in the intime life and also with limitations given for choosing a partner. It also deals with allowed sexual relationship with slave-girl and forbidden sexual relationships like adultery or homosexual activities. It discusses the ritual purity related to sexual activities and menstruation and it also discusses male and female circumcision. It specifies a male nakedness and female nakedness and analyzes the right for pleasure and orgasm and discusses some sexual practices like coitus interruptus, masturbation or oral and anal sex. In case sof forbidden relationships, activities and practices it describes punishments.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Michal Zdeněk 385 kB
Download Abstract in czech Mgr. Michal Zdeněk 14 kB
Download Abstract in english Mgr. Michal Zdeněk 14 kB
Download Supervisor's review prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. 21 kB
Download Opponent's review Bronislav Ostřanský, Ph.D. 46 kB
Download Defence's report 19 kB