velikost textu

Sexualita z pohledu islámu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sexualita z pohledu islámu
Název v angličtině:
An Islamic Perspective on Sexuality
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michal Zdeněk
Vedoucí:
prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.
Oponent:
Bronislav Ostřanský, Ph.D.
Id práce:
127022
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra Blízkého východu (21-UBVA)
Program studia:
Filologie (M7310)
Obor studia:
Arabistika — Perština (ARABPER)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Islám, Sexualita
Klíčová slova v angličtině:
Islam, Sexuality
Abstrakt:
Tato diplomová práce pojednává o vztahu islámské tradice a lidské sexuality, přičemž se zaměřuje na prameny sunnitského islámu. Cituje z Koránu, hadíthů, klasických děl islámského práva a fatew. Zabývá se sexuálními aspekty manželského vztahu, včetně polygynního vztahu, právy a povinnostmi partnerů v sexuálním životě a taktéž omezeními při výběru partnera. Dále se zabývá povoleným sexuálním vztahem s otrokyní a nepovolenými sexuálními vztahy jako je cizoložství nebo homosexuální aktivity. Taktéž pojednává o rituální čistotě vztahující se k sexuálnímu styku a menstruaci a dále pak o mužské i ženské obřízce. Definuje mužskou a ženskou nahotu a rozebírá právo na rozkoš a orgasmus a dále pak také některé sexuální praktiky jako přerušovaná soulož, masturbace nebo orální a anální sex. V případech zakázaných vztahů, aktivit a praktik pak zmiňuje i možné tresty.
Abstract v angličtině:
This thesis discusses the relation between the Islamic tradition and sexuality, while focusing on sources of the Sunni Islam. It quotes from the Qur’an, hadiths, classical works of the Islamic jurisprudence and various fatwas. It deals with sexual aspects of the marital relationship, including the polygyny, with partners‘ rights and duties in the intime life and also with limitations given for choosing a partner. It also deals with allowed sexual relationship with slave-girl and forbidden sexual relationships like adultery or homosexual activities. It discusses the ritual purity related to sexual activities and menstruation and it also discusses male and female circumcision. It specifies a male nakedness and female nakedness and analyzes the right for pleasure and orgasm and discusses some sexual practices like coitus interruptus, masturbation or oral and anal sex. In case sof forbidden relationships, activities and practices it describes punishments.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Zdeněk 385 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Zdeněk 14 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Zdeněk 14 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. 21 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bronislav Ostřanský, Ph.D. 46 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 19 kB