velikost textu

Obchodní tajemství a jeho soukromoprávní ochrana

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obchodní tajemství a jeho soukromoprávní ochrana
Název v angličtině:
The Trade Secret and its Protection under Private Law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jan Kelman
Vedoucí:
JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Ivanka Štenglová
Id práce:
127017
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 4. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Obchodní tajemství; ochrana obchodního tajemství; porušení obchodního tajemství
Klíčová slova v angličtině:
Trade secret; trade secret protection; breach of trade secret
Abstrakt:
Abstrakt Obchodní tajemství a jeho soukromoprávní ochrana Téma této práce je Obchodní tajemství a jeho soukromoprávní ochrana. Konkrétně je zkoumána zákonná právní úprava obchodního tajemství obsažená v obchodním a občanském právu. Cílem mé práce je nejen shrnout a zevšeobecnit dosavadní poznatky o obchodním tajemství v České republice a porovnat některé její aspekty s obdobnou právní úpravou ve Spolkové republice Německo, ale též podat komplexní pohled na tento institut, postihnout podstatu některých problémů a pokusit se navrhnout cesty k jejich řešení. K dosažení vytyčeného cíle byla zvolena nejen metoda popisná, ale též srovnávací. Během psaní práce bylo čerpáno nejen z české a německé odborné literatury, ale též z judikatury obou států. Vzhledem k tomu, že soukromé právo v České republice bude od roku 2014 rekodifikováno, je v práci zmíněna i tato budoucí právní úprava. Zvolenému cíli odpovídá též systematika předkládané práce, která je rozdělena do dvou hlavních částí a dále pak do jednotlivých kapitol a podkapitol. První část práce se věnuje právní úpravě obchodního tajemství v České republice a dělí se do třinácti kapitol. V kapitole první je popsána historie institutu obchodního tajemství, konkrétně je výklad zaměřen zejména na období, kdy bylo obchodní tajemství upraveno na území Československé republiky zákonem č. 111 / 1927 Sb. z. a n., proti nekalé soutěži. V následujících dvou kapitolách je pojednáno o úloze mezinárodního a evropského práva při ochraně obchodního tajemství. Z mezinárodních smluv, které svou tématikou věnují mimo jiné též ochraně obchodního tajemství, byly zmíněny Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví a Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví. Z evropských předpisů bylo pojednáno o Směrnici č. 2004/48/ES, o dodržování práv duševního vlastnictví a Nařízení Komise (ES) č. 772/2004 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod o převodu technologií. Kapitola čtvrtá se věnuje samotnému pojmu „obchodní tajemství“, resp. jeho definici a jednotlivým definičním znakům, tak jak jej v současné době užívá český právní řád. V kapitole páté je obchodní tajemství porovnáno se skutečnostmi, které jsou svou povahou obchodnímu tajemství blízké nebo s obchodním tajemstvím blízce souvisí (know-how a důvěrné informace podle ustanovení § 271 ObchZ). Výklad kapitoly šesté je věnován otázce nakládání s obchodním tajemstvím, jeho možnému převodu, a to jak současně s podnikem, tak též samostatně. Od kapitoly sedmé až po kapitolu dvanáctou je předmětem práce soukromoprávní ochrana obchodního tajemství, a to podle obchodního i občanského (hmotného i procesního) práva. Jsou rozebrány konkrétní právní prostředky ochrany, které české soukromé právo nabízí. Kapitola třináctá je věnována výkladu o výše zmíněné právní úpravě obchodního tajemství obsažené v rámci nového občanskoprávního kodexu, zákoně č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, který nabude účinnosti k 01. 01. 2014. Tato úprava je porovnána s úpravou současnou. Část druhá je věnována právní úpravě obchodního tajemství ve Spolkové republice Německo a je rozdělena do šesti kapitol. Kapitola čtrnáctá pojednává o pojmu obchodní tajemství, tak jak jej chápe německé právo, jeho definici a jednotlivých definičních znacích. V rámci první kapitoly je též porovnána česká a německá definice obchodního tajemství. V kapitole patnáctá je popsáno obchodní tajemství ve vybraných oblastech německého právního řádu, zejména pak v oblasti práva soutěžního. Kapitola šestnáctá podává výklad o obchodním tajemství v německém právu obchodních společností, a to včetně porovnání české a německé právní úpravy práva společníka a akcionáře na informace, které jsou předmětem obchodního tajemství dané kapitálové společnosti. Kapitola sedmnáctá se zabývá též úpravou obchodněprávní, když porovnává českou a německou právní úpravu povinnosti obchodního zástupce zachovávat mlčenlivost, a to zejména po skončení smluvního vztahu. Osmnáctá a devatenáctá kapitola pak podávají výklad o občanskoprávních nárocích a procesněprávních prostředcích ochrany obchodního tajemství. V kapitole „Závěr“ na konci této práce jsou uvedeny závěry, ke kterým došlo na základě této práce.
Abstract v angličtině:
Summary The Trade Secret and its Protection under Private Law The theme (topic) of this thesis is The Trade Secret and its Protection under private law. Concretely it examines the trade secret’s legal regulation in commercial and civil law. The aim of this thesis is not only to summarize and generalize the existing piece of knowledge relating to the conception of trade secret in the Czech Republic and to compare some of its aspects with corresponding legal regulation in the Federal Republic of Germany but also to provide a complex view of this institute, to capture the essence of some problems and to attempt to suggest some solutions. To achieve this goal both a descriptive and a comparative method were chosen. While elaborating this thesis, not only Czech and German professional literature but also some judicature’s samples of both states were drawn. Because of the fact that Czech civil law is going to be recodified in 2014, the work also mentions the future legal regulation. This thesis is systematically divided into two main parts and farther deals with the particular chapters and subchapters Part One divided into 13 chapters deals with legal regulation of trade Secret in the Czech Republic. Chapter One describes the history of the trade secret institute and focuses mainly on the period when the trade secret was regulated by the Act No. 111/1927 Coll., Against Unfair Competition. The following two chapters explore the role of international and European law in respect of the trade secret protection. Regarding international treaties referring to the trade secret protection, the thesis mentions Paris Convention on the Protection of Industrial Property and the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. As far as European law is concerned, Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council on the enforcement of intellectual property rights and Commission Regulation (EC) No. 772/2004 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements were elaborated. Chapter Four clarifies the meaning of "the trade secret" and precisely examines its individual signs in the way they are currently used in the Czech legal system. Chapter Five provides comparison of trade secret and matters which are closely related to it (know-how and confidential information by virtue of Section 271 of the Czech Commercial Code). Chapter Six concentrates on the disposal of the trade secret and its possible transfer either together with a firm, or solely transfer of the trade secret. The subject of the chapters Seven to Twelve is private law protection of the trade secret in civil and commercial law, both substantive and procedural. It is concentrated on the particular means of legal protection which can be used in the Czech civil law. Chapter Thirteen examines the above mentioned Czech legislation of the trade secret which is contained in a new civil codex, the Civil Code, No. 89/2012 Coll., which will come into force on January 1, 2014 and which is compared to the valid legal regulation. Part Two divided into six chapters concentrates on legal regulation of the trade secret in the Federal Republic of Germany. Chapter Fourteen defines the term of trade secret, its definition and its individual definition signs as understood in German law. In this chapter the definition of trade secret from both legal points of view – the German and the Czech is also compared. Chapter Fifteen describes the trade secret in selected areas of German legal system and analyzes competition law in particular. Chapter Sixteen explains the trade secret in German corporate law and includes comparison of Czech and German legal regulation of partner’s and shareholder’s right to information, which is the subject of trade secret in the respective corporation. Chapter Seventeen deals further with commercial regulation as it compares Czech and German legal regulation of commercial representative’s duty to maintain confidentiality, especially after finishing the contractual relation. Chapter Eighteen and Nineteen explain the conception of civil claims and procedural remedies of trade secret protection. In the final and last chapter there are summarized some conclusions, which have resulted from all aspects of this thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jan Kelman 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jan Kelman 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jan Kelman 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ivanka Štenglová 85 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 248 kB