velikost textu

Odpovědnost za škodu v pracovním právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odpovědnost za škodu v pracovním právu
Název v angličtině:
Liability for damage in labour law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Pavel Šťastný
Vedoucí:
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Oponent:
JUDr. Libuše Brádlerová
Id práce:
126985
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
20. 1. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pracovní právo odpovědnost škoda zaměstnanec zaměstnavatel náhrada škody
Klíčová slova v angličtině:
labour law liability damage employee employer compensation for damagge
Abstrakt:
Abstrakt Již původní úprava odpovědnosti za škodu v pracovním právu upravená v zákoně č. 65/1965 Sb., zákoník práce, se dala považovat za dostatečně propracovanou. Nicméně, s ohledem na vývoj po r. 1989, byla do značné míry zastaralá koncepce pracovního práva stále setrvávající na pomezí práva veřejného a soukromého. K 1.1.2007 nabyl účinnosti nový zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce) platný i v současné době, který zprvu respektoval spíše charakter starého zákoníku práce, nicméně po nálezu Ústavního soudu a následnými novelami došlo k odklonu od charakteru veřejnoprávní úpravy k úpravě soukromoprávní. V oblasti odpovědnosti za škodu však nový zákoník práce doznal v průběhu doby pouze nepatrných změn, zejména pokud jde o změnu některých pojmů v odpovědnosti za škodu, zvýšení některých náhrad při odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání, nicméně stále přetrvává v platné zákoníku od r. 2007 stále úprava odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání, která je upravena v přechodných ustanoveních. Úprava této problematiky byla zařazena do přechodných ustanovení z toho důvodu, že současně s přijetím nového zákoníku práce byl přijat i zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců (zákon č. 266/2006 Sb.), nicméně do dnešního dne nenabyl účinnosti. Lze tedy v tomto směru vytknout právní úpravě skutečnost, že takto důležitý institut odpovědnosti zaměstnavatele za škodu by neměl být po takto dlouhou dobu upraven v přechodných ustanoveních, ale v spíše v základních ustanoveních právního předpisu. Právní úprava odpovědnosti za škodu uvedená zejména ve zvláštních právních předpisech - zákon č. 220/1999 Sb., zákon č. 221/1999 Sb. a zákon č. 361/2003 Sb., je právní úpravou samostatnou a která se, co do obsahu odpovědnosti, po dobu své platnosti výrazně nezměnila. Výjimkou v tomto směru je platný avšak stále ještě neúčinný zákon č. 218/2002 Sb., který ve svých ustanoveních týkajících se odpovědnosti za škodu ať již státního zaměstnance či státu (organizační složky státu) odkazuje na subsidiární použití ustanovení zákoníku práce. Závěrem lze tedy shrnout, že problematika odpovědnosti za škodu v pracovním právu, jak je o ní pojednáno v této práci, je do značné míry konzistentní a kontinuální, i když je upravena několika samostatnými zákony, přičemž zejména přijetím zákoníku práce v roce 2006 došlo k výraznější změně úpravy pracovněprávních vztahů upravených tímto právním předpisem. V této souvislosti je však třeba si postesknout nad skutečností, že řada právních předpisů, které byly přijaty již dříve (např. zákon č. 218/2002 Sb.) nebo v souvislosti se zákoníkem práce (např. zákon č. 266/2006 Sb.), není, z důvodu nedostatečného finančního krytí souvisejícího s nedokončenou reformou veřejných financí, v současné době zatím účinných a jejich účinnost je stále odkládána.
Abstract v angličtině:
Abstract Liability in labor law was originally regulated in Act No. 65/1965 Coll., Labour Code (old Labour Code) and was sufficiently developed. However, with regard to the development after 1989 the obsolete concept of labor law was still lingering on the border between public and private law. As of January 1, 2007 the new Labour Code (Act No. 262/2006 Coll., The Labour Code) become effective which initially respected character rather of old Labour Code, however, after the Constitutional Court and subsequent amendments its character departed from the character public arrangements to the private. However the new Labour Code recorded in the area of liability only minor changes, especially regarding the amendment of certain terms in the liability, an increase of some compensation when liability for accidents at work and occupational diseases, however, still persists in the current Code since 2007 an adjustment to liability for accidents at work and occupational diseases which is regulated in the transitional provisions. Edit of this issue was included in the transitional provisions on the grounds that simultaneously with the acceptation of the new Labour Code was accepted the Act on Employee Accident Insurance Act (Act No. 266/2006 Coll.), but it has not come into the effectiveness. Therefore in this legal direction there can be criticized the fact that such an important institute of employer liability for damages would not become effective after such a long time governed by the transitional provisions, but rather the basic provisions of the legislation. Legislation liability set out in particular in the specific legislation, Act No. 220/1999 Coll., Act No. 221/1999 Coll. and Act No. 361/2003 Coll., is separate legislation, and that is what the content of the responsibility for its validity has not changed significantly. The exception in this regard is still valid but inefficient Act No. 218/2002 Coll., which in its provisions relating to liability for damage refers to the subsidiary application of the provisions of the new Labour Code whether state employees or state (state organizational units). In conclusion, the issue of liability in labor law, as it is discussed in this thesis, is largely consistent and continuous, although there are few separate laws, and in particular the adoption of the new Labour Code in 2006 was a significant change that labor relations governed by this legislation. In this context, it should be a time to regret in accordance to the fact that a number of laws that were adopted earlier (eg. Act No. 218/2002 Coll.) or in connection with the new Labour Code (eg. Act No. 266/2006 Coll.) is not because of lack of financial coverage related to the incomplete reform of public finances currently still effective and their effectiveness is still delayed . Klíčová slova – key word Pracovní právo – labour law
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Pavel Šťastný 1.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Pavel Šťastný 20 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Pavel Šťastný 17 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Libuše Brádlerová 673 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 176 kB