velikost textu

Manželství a jeho zánik

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Manželství a jeho zánik
Název v angličtině:
Marriage and its dissolution
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Michaela Ryslová
Oponenti:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Id práce:
126980
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
12. 3. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
manželství, rozvod
Klíčová slova v angličtině:
marriage, divorce
Abstrakt:
ABSTRAKT Předmětem mé rigorózní práce je „manželství a jeho zánik“. V první kapitole své studie vymezuji základní pojmy, a to manželství a rodinu, které jsou nezbytné pro další výklad. V druhé kapitole se zaměřuji na zánik manželství smrtí a prohlášením manžela za mrtvého. Třetí kapitolu věnuji obecným otázkám rozvodu, které jsou společné pro všechny tři varianty rozvodu, historickému vývoji a dále řízení o rozvod z pohledu OSŘ. Čtvrtou kapitolu jsem zaměřila na rozvod dle ustanovení § 24 odst. 1 ZR. Stěžejní a hlavní část své práce jsem zaměřila na postavení nezletilých dětí při rozvodu. V šesté kapitole jsem pozornost zaměřila na rozvod manželství dle ustanovení § 24a ZR. Největší díl této kapitoly věnuji smlouvám dle ustanovení § 24a odst. 1 ZR. Poslední část své práce uzavírám rozvodem dle ustanovení § 24b ZR. Ve své práci porovnávám minulou, současnou a budoucí právní úpravu.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The subject of my thesis is “The marriage and its dissolution". In the first chapter of my essay I deal with define the basic concepts, marriage and family that are necessary for further interpretation. In the second chapter I deal with dissolution of marriage by death and declaration of death. The third chapter is focused on general questions of divorce which are common for three variation of divorce. I also write about historical development and mention procedural aspects. In the fourth chapter I deal with divorce according to § 24 paragraph 1 Act of family. The principal and major part of my work is focused on the status of minor children during divorce. The sixth chapter I focused on the divorce according to § 24a Act of family. The largest part I deal with contract according to § 24a paragraph 1 Act of family. Last part of my work desserts on the divorce according to § 24b Act of family. I compare past, current and future legislation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Michaela Ryslová 1.09 MB
Stáhnout Příloha k práci JUDr. Michaela Ryslová 247 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Michaela Ryslová 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Michaela Ryslová 137 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 25 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 90 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 278 kB