velikost textu

Teorie prokletí přírodních zdrojů na případu Venezuely

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Teorie prokletí přírodních zdrojů na případu Venezuely
Název v angličtině:
Resource curse theory - An example of Venezuela
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Pavel Hruška
Vedoucí:
PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.
Id práce:
126964
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Mezinárodní vztahy (MV)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
23. 10. 2012
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Teorie prokletí přírodních zdrojů, Venezuela, demokratizace, rentiérství, ropa, závislost, PDVSA.
Klíčová slova v angličtině:
Resource Curse Theory, Venezuela, Democratization, Rentierism, Petroleum, Dependency, PDVSA.
Abstrakt:
Hlavním cílem naší rigorózní práce je testovat tezi, že ekonomická závislost na exportu ropy brání trvalému prosazení demokracie na příkladu Venezuely v letech 1970–2010. Tento předpoklad je založený na teorii prokletí přírodních zdrojů, která vysvětluje negativní politické, ekonomické a sociální důsledky závislosti na vývozu cenných surovin. Hypotézou je, že exogenní faktory mohou prohloubit tyto nežádoucí důsledky. V naší práci analyzujeme, jakou roli hrály nadnárodní ropné korporace ve venezuelském ropném sektoru a jaké důsledky mělo jejich znárodnění a zřízení státní ropné společnosti PDVSA, která byla zodpovědná za další rozvoj těžby. Předpokládáme, že znárodnění ropného průmyslu vyvolalo hlubokou restrukturalizaci institucionálních a mocenských vztahů, která měla neblahý dopad na ekonomickou prosperitu a stabilitu demokratického režimu. Brzy po svém zřízení se státem vlastněná ropná společnost stala autonomním kolosem, který dokázal prosazovat své vlastní politické a ekonomické zájmy a dále polarizoval již rozdělenou společnost. Historický vývoj uvnitř venezuelského ropného sektoru budeme analyzovat metodou závislosti na předchozím vývoji. Dále budeme testovat tři efekty bránící demokratizaci navržené Rossem na základě kvantitativního výzkumu teorie prokletí přírodních zdrojů. Venezuela byla vybrána záměrně kvůli své geografickému umístění mimo region Blízkého východu a prodělané demokratické zkušenosti. Tyto skutečnosti jí odlišují od většiny států trpících ropných prokletím, proto je Venezuela složitým a podnětným příkladem.
Abstract v angličtině:
The main objective of this Master thesis is to test the claim that economic dependence on oil exports impedes enduring democratic stability in the case of Venezuela in the period between 1970-2010. This assumption is based on a broad resource curse theory, which addresses negative economic, political and social consequences of precious resource export dependency. The hypothesis is that exogenous variables may intesify these malign consequences. In this study I will analyse the role(s) performed by multinational oil corporations (MICs) in Venezuelan petroleum industry, the impact of the nationalization of the oil sector and the impact of foundation of the national oil corporation PDVSA, which became responsible for the subsequent development of oil extraction. I assume that the nationalization led to profound restructuring of institutional and power relations, which in turn had a negative impact on the economic prosperity and stability of the democratic regime in a long-term perspective. Soon afer its creation the national oil corporation became an independent actor with enough power to promote its own economic and political interests and therefore it polarized the already divided society. Historical development within Venezuelan oil industry will be analysed by the path dependency method. In addition, I will test three effects that hinder demoracy designed by Ross on the basis of his quantitative research of resource curse theory. Venezuela was chosen purposefully owing to its geographical location outside of the Middle East and to its democratic experience. These facts make it different from the majority of countries suffering from the resource curse, hence Venezuela is a difficult and challenging case.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Hruška 813 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Hruška 37 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Hruška 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 2.7 MB