velikost textu

Žert Milana Kundery pod dohledem: kritický ohlas díla v dobovém kontextu a v současnoti.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Žert Milana Kundery pod dohledem: kritický ohlas díla v dobovém kontextu a v současnoti.
Název v angličtině:
Milan Kundera's The Joke supervised. Critical reception of the novel in the context of its release and today.
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Anna Batistová
Vedoucí:
PhDr.,PhD. Jana Čeňková
Oponent:
PhDr. Anna Jonáková
Id práce:
126949
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
19. 3. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Milan Kundera, Žert, kritický ohlas, recenze, Host do domu, Literární noviny, Orientace, exil
Klíčová slova v angličtině:
Milan Kundera, The Joke, critical reception, review, Host do domu, Literární noviny, Orientace, exile
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce „Žert Milana Kundery pod dohledem. Kritický ohlas díla v dobovém kontextu a v současnosti“ se zabývá kritickou recepcí Kunderova prvního románu od vydání díla až do současnosti. Autorka nejprve nastiňuje základní kulturní a politické souvislosti vzniku románu Žert. Kritická recepce románu, která je v práci rozdělena do tří období, pak tvoří hlavní náplň práce. V první části kritické historické analýzy a kvalitativní analýzy dobových i současných kritických textů o díle se autorka věnuje ohlasům románu v šedesátých letech, a to zejména v denících a kulturních periodikách doma i v exilu. Druhá část práce se zabývá recepcí Žertu v letech sedmdesátých a osmdesátých. Důraz je kladen nejen na dozvuky z šedesátých let a na oficiální normalizační kritiku, ale také na ohlas románu v exilu a samizdatu. V poslední části rigorózní práce se autorka zaměřuje na kritickou recepci románu v současnosti, kde analyzuje český ohlas Žertu v denících, kulturních časopisech a v nově vznikajících kunderovských monografiích a také francouzský ohlas vydání Kunderova souborného díla včetně Žertu v prestižní edici Plejáda nakladatelství Gallimard. Důležitým aspektem při hodnocení díla napříč všemi obdobími je přitom dobový kontext. Cílem práce je zjistit, zda se v průběhu čtyř desetiletí proměnil kritický ohlas na Kunderův ceněný román Žert a zda dnešní literárněkritická obec chápe román v jiném kontextu než generace kritiků v době vydání díla.
Abstract v angličtině:
Abstract Thesis “Milan Kundera's ‘The Joke’ supervised. Critical reception of the novel in the context of its release and today” deals with critical reflection of the novel ‘The Joke’ in the period from the end of the 1960's up to current reviews. The author dedicates first chapters to the cultural and political background of the release. The core of the thesis focuses mostly on critical reception of the novel, which is divided into three historical periods. In the first part of the critical historical analysis and qualitative analysis, the author examines critical acceptance of the novel in the aftermath of its release (1967-1969), in the Czechoslovakian and exiled journals and literary magazines in particular. The second part considers critical reaction to the novel throughout 1970's and 80's, and stresses outcomes of the reception in the sixties, official normalized critical reviews and the acceptance in the exile and samizdat literature as well. Finally, the last part of the thesis offers contemporary critical response to ‘The Joke’, analyzed on the basis of Czech journals, literary magazines and newly emergent Kundera's monographs and on the basis of French critical reception of the Milan Kundera's collected work in the prestigious La Pléiade Gallimard edition. Summarizing critical reception in each period, historical context is of primary importance to a profound understanding of the topic. The aim of the thesis is to find out to what extent the critical response to the Kundera's much-respected novel has changed and whether current literary critics read the novel from the different point of view than those in the end of the sixties, when the novel was first published.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Anna Batistová 3.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Anna Batistová 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Anna Batistová 10 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr.,PhD. Jana Čeňková 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Anna Jonáková 39 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 407 kB