velikost textu

Interbank contagion under the Basel III regulatory framework

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Interbank contagion under the Basel III regulatory framework
Název v češtině:
Mezibankovní nákaza za regulatorního rámce Basilej III
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Jakub Chleboun
Vedoucí:
PhDr. Ing. Petr Jakubík, Ph.D.
Oponent:
Jitka Lešanovská
Id práce:
126939
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
25. 10. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Mezibankovní nákaza, síťová simulace, Basilej II, Basilej III, konsolidované zahraniční pohledávky.
Klíčová slova v angličtině:
Interbank contagion, network simulation, Basel II, Basel III, consolidated foreign claims.
Abstrakt:
Tato studie hodnotí dopad regulatorního rámce „Basilej III“ na mezibankovní nákazu. Studie se zaměřuje na přímou mezibankovní nákazu šířící se skrze mezibankovní zahraniční pohledávky mezi národními bankovními sektory. Síťový model založený na rozvahách bankovních sektorů využívá čtvrtletní konsolidované bankovní statistiky shromažďované Bank for International Settlements k simulaci úvěrového šoku a šoku financování za nepříznivých tržních podmínek. V porovnání s „Basilejí II“ regulatorní rámec „Basilej III“ snižuje pravděpodobnost mezibankovní nákazy (následující po simulované insolvenci jednoho bankovního sektoru) z 31 % na 14 % a snižuje dopad nákazy o 63 % měřeno průměrnou ztrátou bankovního sektoru. Simulace při obou regulatorních rámcích ukázaly, že i poměrně malé bankovní sektory mohou vyvolat závažnou nákazu porovnatelnou s velkými bankovními sektory. Během období 2005 až 2009 stabilizoval regulatorní rámec „Basilej III“ výkyvy v rozsahu mezibankovní nákazy.
Abstract v angličtině:
This study assesses the impact of the Basel III regulatory framework on interbank contagion. It focuses on the direct interbank contagion that spreads via interbank foreign claims among national banking sectors. A balance sheet-based network model employs the quarterly consolidated banking statistics, collected by the Bank for International Settlements, to simulate the consequences of credit and funding shock under stressed market conditions. Compared to the Basel II, the Basel III regulatory framework reduces the probability of interbank contagion (following a simulated default of one banking sector) from 31% to 14% and lowers the impact of contagion by 63% in terms of average loss for a banking sector. The simulations under both regulatory frameworks show that relatively smaller banking sectors can trigger severe interbank contagion comparable to large banking sectors. Throughout the 2005-2009 period, the Basel III regulatory framework stabilizes the fluctuations of the scope of interbank contagion.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jakub Chleboun 683 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jakub Chleboun 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jakub Chleboun 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ing. Petr Jakubík, Ph.D. 1.22 MB
Stáhnout Posudek oponenta Jitka Lešanovská 1.03 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 298 kB